The U.S. Equal Employment Opportunity Commission


Kijan Pou Moun Pote Plent Kont Diskriminasyon Nan Travay
Filing a Charge of Job Discrimination

Abitraj
Get the Facts Series: Mediation

Fe Reyel Sou Diskriminasyon Poutet Peyi Kote Yon Moun Soti
Fact Sheet: National Origin Discrimination

Bon Jan Enfomasyon Sou Diskriminasyon Ki Baze Sou Relijyon
Fact Sheet: Religious Discrimination

Kesyon Ak Repons Pou Ti Biznis Sou Responsablite Mèt Travay-yo Lè Yon Sipevizè Komèt Nwizans
Questions and Answers for Small Employers on Employer Liability for Harassment by Supervisors

Fe Reyel Sou Diskriminasyon Poutet Laj
Fact Sheet: Age Discrimination

Fe Reyel Sou Lwa Konsenan Ameriken Andikape Yo
Fact Sheet: ADA Discrimination

Fe Reyel Sou Nwizans Seksyel
Facts About Sexual Harassment

Kesyon Ak Repons Sou Nwizans Seksyel
Questions and Answers About Sexual Harassment

Fe Reyel Sou Diskriminasyon Ki Gen Rapo Avek Ras/Koule
Fact Sheet: Race/Color Discrimination

Ti Antepriz Avek Aranjman Pou Ofri Konfo Rezonab
Small Employers and Reasonable Accommodation

Fe Reyel Sou Diskriminasyon Kont Fanm Ansent
Fact Sheet: Pregnancy Discrimination

Lwa Sou Fanmi ak Konje Maladi-a, Lwa sou Ameriken Andikape yo, e Tit VII Lwa 1964 sou Dwa Sivik-la
Fact Sheet: Family and Medical Leave Act, Americans with Disabilities Act, and Title VII of the Civil Rights Act of 1964

Enfomasyon Sou Ti Antrepriz
Get the Facts Series: Small Business Information


This page was last modified on December 17, 2003.

Home Return to Home Page