Uûy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng (EEOC)


EEOC có trách nhiệm xóa bỏ kỳ thị tại nơi làm việc. Các luật liên bang cấm kỳ thị trong việc làm bảo đảm bất cứ ai làm việc trên đất Mỹ cũng phải được đối xử công bằng theo luật, và được đủ sức bảo vệ thích đáng nếu chủ nhân vi luật. Luật do EEOC thi hành có mục đích răn đe sự kỳ thị của chủ nhân

Sự Kiện Về Luật Người Mỹ Bị Khuyết Tật

Khoản I của Luật Những Người Mỹ Bị Khuyết Tật năm 1990, có hiệu lực từ ngày 26 tháng Bẩy, 1992, cấm chủ nhân trong lãnh vực tư, chính quyền tiểu bang và địa phương, những hãng mướn người và các nghiệp đoàn lao động, kỳ thị những cá nhân có khả năng nhưng mang khuyết tật, trong những thủ tục nộp đơn xin việc, tuyển dụng, sa thải, thăng cấp, thù lao, học nghề, đưa ra những thời hạn, điều kiện và cấp phát những đặc lợi làm việc khác. Một cá nhân mang khuyết tật là người:

Một nhân viên hoặc một ứng viên có khả năng nhưng mang khuyết tật là một cá nhân, dù có hay không có sự thích nghi hợp lý, vẫn có thể điều hành những phần vụ cần thiết trong việc làm đang bị đặt thành vấn đề. Sự thích nghi hợp lý có thể gồm, nhưng không bị giới hạn vào những hoạt động dưới đây:

Chủ nhân phải tạo thích nghi cho những ứng viên hoặc nhân viên có khả năng nhưng có khuyết tật nếu cố gắng đó không tạo “khó khăn quá đáng” cho thương nghiệp của mình. Khó khăn quá đáng được định nghĩa là hành động đòi hỏi sự khó khăn hoặc chi phí đáng kể khi tính những yếu tố như tầm vóc hãng, những điều kiện tài chánh và bản chất và cấu trúc của hãng.

Chủ nhân không buộc phải hạ giá chất lượng hoặc tiêu chuẩn sản xuất để tạo ra sự thích nghi, cũng như chủ nhân không có trách nhiệm cung cấp những dụng cụ cá nhân như mắt kính, máy trợ tai.

KHÁM VÀ THẨM TRA VỀ Y LÝ


Chủ nhân không được quyền hỏi ứng viên xin việc về sự hiện hữu, bản chất hoặc mức trầm trọng của khuyết tật, hoặc đòi ứng viên xin việc phải khám sức khỏe, cho tới khi nào đã đưa đề nghị tuyển dụng người đó. Ứng viên có thể được hỏi về khả năng điều hành những phận sự chuyên biệt của công việc. Đề nghị cho việc làm có thể tùy thuộc vào kết quả khám hoặc điều tra sức khỏe, với điều kiện là việc khám hoặc điều tra đó cũng áp dụng cho mọi nhân viên làm công việc tương tự. Việc khám sức khỏe của nhân viên phải liên hệ đến viêc làm và phù hợp với nhu cầu thương nghiệp của chủ nhân.

LẠM DỤNG MA TÚY VÀ RƯỢU


Nhân viên và ứng viên đang sử dụng ma túy bất hợp pháp không được Luật ADA bảo vệ, nếu chủ nhân hành động trên căn bản sử dụng phi pháp của nhân viên. Những thử nghiệm để kiếm ra việc sử dụng ma túy phi pháp không nằm trong những giới hạn của ADA về khám nghiệm y khoa. Chủ nhân có thể buộc nhân viên sử dụng ma túy và rượu phi pháp phải duy trì những tiêu chuẩn hiệu năng giống như những nhân viên khác.

VIỆC THỰC THI LUẬT ADA CỦA EEOC


Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng (EEOC) đã công bố những luật lệ nhằm thực thi những điều của Khoản I thuộc Luật ADA vào ngày 26 tháng Bẩy, 1991. Những điều này lúc ban đầu có hiệu lực vào ngày 26 tháng Bẩy, 1992, và áp dụng cho chủ nhân có từ 25 nhân viên trở lên. Vào ngày 26 tháng Bẩy, 1994, mức nhân viên đã được rút xuống để áp dung cho chủ nhân có từ 15 nhân viên trở lên.

NỘP ĐƠN TỐ GIÁC


Các tố giác bị kỳ thị trong việc làm vì bị khuyết tật, dựa trên các hành động xảy ra trong hoặc sau ngày 26 tháng Bẩy, 1992, có thể nộp tại bất cứ văn phòng địa phương nào của Ủy Hội Cơ Hội Bình Đẳng Việc Làm Hoa Kỳ (EEOC). Cơ quan này có những văn phòng địa phương đặt tại 50 thành phố khắp Hoa Kỳ và có ghi trong hầu hết những cuốn điện thoại niên giám dưới tiêu đề “U.S. Government” (Chính phủ Hoa Ky)ø. Muốn có thông tin về những đạo luật được EEOC thi hành, xin gọi số miễn phí 1-800-669-EEOC. Số điện thoại miễn phí TDD cho người điếc của EEOC là 1-800-800-3302.

Nếu quý vị bị kỳ thị trong việc làm vì lý do khuyết tật, quý vị có thể có quyền được bồi thường để đưa quý vị về vị thế của mình giống như sự kỳ thị chưa hề xẩy ra. Quý vị có thể có quyền được tuyển dụng, thăng thưởng, tái chỉ định, truy lãnh lương bổng, hoặc thù lao khác, hoặc được cấp cho sự thích nghi hợp lý kể cả việc tái bổ nhiệm. Quý vị cũng có thể được bồi thường về những khoản tiền tài mất mát trong tương lai, sự đau đớn về tinh thần và sự phiền hà. Quý vị cũng có thể được hưởng loại bồi thường để trừng phạt chủ nhân nếu chủ nhân đã hành động với dã tâm hoặc thờ ơ một cách cẩu thả. Quý vị cũng có thể có quyền được bồi thường về thù lao phải trả cho luật sư.

Nếu được yêu cầu, tờ sự kiện này sẽ được phát ra dưới dạng thay thế khác.

 

 

Tháng Ba 2000 EEOC-FS/V-5