SỰ KIỆN VỀ

KỲ THỊ TUỔI TÁC

Luật Kỳ Thị Tuổi Tác Trong Việc Làm (ADEA) năm 1967 bảo vệ các cá nhân từ 40 tuổi trở lên khỏi bị kỳ thị trong vấn đề việc làm căn cứ trên tuổi tác. Các bảo vệ của luật ADEA áp dụng cho cả nhân viên lẫn ứng viên xin việc làm. Theo luật ADEA, bị coi là bất hợp pháp nếu kỳ thị một người vì tuổi tác của họ (bất kể nam nữ), sự kỳ thị liên hệ tới bất cứ thời hạn, điều kiện, hay đặc quyền nào về tuyển dụng--bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào việc thâu nhận, sa thải, thăng cấp, dãn việc, bồi thường, phúc lợi, bổ nhiệm, và huấn nghệ.

Cũng bị coi là bất hợp pháp nếu có hành động trả đũa một cá nhân vì họ chống đối cách thức làm việc có tính cách kỳ thị căn cứ trên tuổi tác, hay vì cá nhân nạp đơn tố giác sự kỳ thị tuổi tác, làm chứng, hay tham dự trong cuộc điều tra kỳ thị dưới một hình thức nào đó, một diễn tiến tranh chấp, hay một tố tụng, trong khuôn khổ của ADEA.

Luật ADEA áp dụng cho các chủ nhân có từ 20 nhân viên trở lên, kể cả chủ nhân là chính quyền tiểu bang và địa phương. Luật cũng áp dụng cho các cơ quan tuyển dụng, các tổ chức lao động, và chính phủ liên bang.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP NGHỀ


Thường bị coi là bất hợp pháp các chương trình tập nghề, kể cả các chương trình tập nghề liên hợp giữa giám thị và nhân viên, kỳ thị dựa trên tuổi tác của một cá nhân. Các giới hạn tuổi tác trong các chương trình tập nghề chỉ có hiệu lực khi nó nằm trong một số ngoại lệ cá biệt của luật ADEA hoặc được EEOC đặc biệt bãi miễn.

THÔNG CÁO VÀ QUẢNG CÁO VỀ VIỆC LÀM


Luật ADEA coi là bất hợp pháp khi các thông cáo hay quảng cáo về việc làm đề cập đến ưu đãi về tuổi tác, các hạn chế hay điều kiện đặc biệt. Chỉ có một biệt lệ rất giới hạn cho quy luật chung này, đó là thông cáo hay quảng cáo về việc làm có thể minh định một giới hạn tuổi trong những trường hợp hiếm hoi, khi mà tuổi tác quả là một “tiêu chuẩn nghề nghiệp thực sự” (BFOQ) cần thiết một cách hợp lý cho bản chất của doanh nghiệp.

ĐIỀU TRA TRƯỚC KHI TUYỂN DỤNG


Luật ADEA không minh thị cấm đoán chủ nhân hỏi người xin việc về tuổi tác hay ngày sanh. Tuy nhiên vì những chuyện dò hỏi như vậy có thể làm các công nhân cao niên e dè trong việc nạp đơn xin việc hoặc giả đây có thể là ý đồ kỳ thị căn cứ trên tuổi tác, do đó việc hỏi thông tin về tuổi tác sẽ được theo dõi kỹ lưỡng để đoan chắc rằng mục tiêu của sự điều tra này là hợp pháp, thay vì là một mục tiêu cấm đoán bởi luật ADEA.

PHÚC LỢI


Luật Bảo Vệ Phúc Lợi Cho Công Nhân Lớn Tuổi năm 1990 (OWBPA) bổ xung cho luật ADEA nhằm đặc biệt cấm đoán chủ nhân không cho nhân viên lớn tuổi được hưởng phúc lợi. Chủ nhân chỉ có thể giảm phúc lợi căn cứ trên tuổi tác nếu như phí tổn cấp phát phúc lợi đã giảm trừ cho các công nhân lớn tuổi tương đương với phí tổn cấp phát phúc lợi cho các công nhân trẻ.

XIN MIỄN ÁP DỤNG CÁC QUYỀN CỦA LUẬT ADEA


Thể theo yêu cầu của chủ nhân, một cá nhân có thể đồng ý miễn áp dụng quyền hạn hoặc quyền yêu sách thuộc phạm vi luật ADEA. Tuy nhiên luật ADEA, được bổ xung bởi luât OWBPA, đã đề ra các tiêu chuẩn tối thiểu chuyên biệt buộc phải đáp ứng thì việc miễn áp dụng mới được coi là có ý thức và tự nguyện và, do đó, mới có hiệu lực. Trong số các đòi hỏi khác, môt giấy xin miễn áp dụng luật ADEA muốn có hiệu lực: (1) phải viết ra giấy với ngôn từ dễ hiểu; (2) phải nói rõ đây là các quyền hạn hoặc yêu sách của luật ADEA; (3) có thể rút lại chuyện miễn áp dụng quyền hạn hoặc yêu sách có thể xẩy ra trong tương lai; (4) phải được hoán đổi với một sự đền bù đáng giá; (5) phải có giấy khuyến cáo cá nhân đó nên tham khảo luật sư trước khi ký tờ miễn áp dụng; và (6) phải để cho cá nhân đó có ít nhất là 21 ngày để cân nhắc bản thỏa ước và ít nhất là 7 ngày để hủy bỏ thỏa ước sau khi ký. Thêm vào đó, nếu một chủ nhân yêu cầu miễn áp dụng theo luật ADEA đối với một chương trình có thưởng để nghỉ việc hay một chương trình nghỉ việc nào khác, các đòi hỏi tối thiểu để xin miễn áp dụng còn khắt khe hơn nữa nếu muốn cho có hiệu lực.

NẠP ĐƠN TỐ GIÁC


Đơn tố giác kỳ thị tuổi tác có thể nạp tại bất cứ văn phòng địa phương nào của Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng (EEOC) của Hoa Kỳ. Những văn phòng địa phương đặt tại 50 thành phố khắp Hoa Kỳ và được ghi trong hầu hết những cuốn điện thoại niên giám dưới tiêu đề " U.S. Government "ø (Chính phủ Hoa Kỳ). Quý vị cũng có thể gọi số điện thoại miễn phí 1-800-669-4000 hay 1-800-669-6820 (TDD cho người điếc) để tìm văn phòng EEOC gần khu vực của quý vị. Muốn có thông tin về những luật được EEOC thi hành, xin gọi số miễn phí 1-800-669-EEOC hoặc số 1-800-800-3302 (TDD cho người điếc).

Thời hạn nộp đơn tố giác với EEOC là 180 ngày kể từ ngày kỳ thị được nêu ra, hay 300 ngày tại các tiểu bang có thiết lập cơ quan Quản lý Việc Hành Nghề Công Bằng. Nếu quý vị đã bị kỳ thị vì tuổi tác, quý vị có quyền được bồi thường, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào tuyển dụng, thăng thưởng, phục hồi chức vụ, truy lãnh lương bổng, thiệt hại được kết toán (nghĩa là một số tiền tương đương với bất cứ thiệt hại tiền bạc nào mà quý vị được bồi thường), và thù lao trả cho luật sư.

Nếu được yêu cầu, tờ sự kiện này sẽ được phát ra dưới dạng thay thế khác.

Địa chỉ của Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng (EEOC):

U.S Equal Employment Opportunity Commission

Office of Communications and Legislative Affairs

131 M Street, NE

Washington, DC 20507

 

 

 

 

Tháng Sáu, 199                                                                                                                 EEOC-FS/V-9