Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng

Câu Hỏi & Trả Lời Cho Chủ Nhân Xí Nghiệp Nhỏ Về

Trách Nhiệm Bồi Thường Của Chủ Nhân Trước Việc

Sách Nhiễu Của Giám Thị

Khoản VII Luật Dân Quyền (Khoản VII) cấm sách nhiễu nhân viên trên căn bản chủng tộc, mầu da, phái tính, tôn giáo, hoặc nguồn gốc quốc gia. Luật Kỳ Thị Tuổi Tác Trong Việc Làm (ADEA) cấm sách nhiễu nhân viên 40 tuổi hoặc già hơn trên căn bản tuổi tác, và Luật Người Mỹ Bị Khuyết Tật (ADA) cấm sách nhiễu trên căn bản khuyết tật. Tất cả những luật chống kỳ thị do EEOC thực thi, cấm trả thù các thưa kiện về kỳ thị hoặc tham dự vào việc tranh tụng.

Tòa Aùn Tối Cao đã ban hành hai quyết định quan trọng vào tháng Sáu năm 1998 cắt nghĩa khi nào chủ nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý về sự sách nhiễu phi pháp của giám thị. Bản Hướng Dẫn của EEOC về Trách Nhiệm Bồi Thường Của Chủ Nhân Về Sự Sách Nhiễu Của Giám thị khảo sát những quyết định này và hướng dẫn thực tế về bổn phận của chủ nhân để ngăn ngừa và sửa chữa sự sách nhiễu và bổn phận của nhân viên muốn tránh bị sách nhiễu bằng cách sử dụng những phương thức khiếu nại của chủ nhân.

 1. Khi nào sự sách nhiễu vi phạm luật liên bang?

 2. Phải chăng bản hướng dẫn chỉ áp dụng đối với sự sách nhiễu tình dục?

 3. Khi nào chủ nhân chịu trách nhiệm pháp lý cho việc sách nhiễu của giám thị?

 4. Ai được coi là "giám thị" để quy trách cho chủ nhân?

 5. Một “hành động rõ rệt có liên quan đến việc làm” là gì?

 6. Làm sao sự sách nhiễu có thể biến thành một hành động rõ rệt có liên quan đến việc làm?

 7. Chủ nhân phải làm gì để ngăn chận và sửa sai hành động sách nhiễu?

 8. Chính sách chống sách nhiễu nên nói những gì?

 9. Trong thủ tục khiếu nại, những yếu tố nào là quan trọng?

 10. Thủ tục khiếu nại có đầy đủ nếu nhân viên phải báo cáo sự sách nhiễu cho giám thị trực tiếp của mình không?

 11. Chủ nhân nên điều tra khiếu nại sách nhiễu ra sao?

 12. Chủ nhân nên sửa chữa sự sách nhiễu ra sao?

 13. Có những biện pháp nào khác mà chủ nhân nên có để phòng ngừa và sửa sai sự sách nhiễu?

 14. Nhân viên bị giám thị sách nhiễu có trách nhiêm gì không?

 15. Chủ nhân có trách nhiệm về pháp lý cho những sách nhiễu của giám thị nếu nhân viên không sử dụng thủ tục khiếu nại của chủ nhân hay không?

 16. Nếu một nhân viên khiếu nại với ban giám đốc về sự sách nhiễu, đương sự có nên đợi cho ban giám đốc hoàn tất cuộc điều tra trước khi nộp đơn thưa tại EEOC không?

Có thể kiếm thêm sự chỉ dẫn về sách nhiễu trong cuốn Hướng Dẫn 1999 Về Trách Nhiệm Bồi Thường Của Chủ Nhân Cho Việc Sách Nhiễu Phi Pháp Của Giám Thị; cuốn Những Điều Hướng Dẫn 1980 Về Sách nhiễu Tình Dục; tập Phát Biểu Chính Sách 1990 về Những Vấn Đề Hiện Tại về Sách nhiễu Tình Dục; tập Phát Biểu Chính Sách 1990 về Ân Huệ Tình Dục; và cuốn Hướng Dẫn Thực Thi 1994 về vụ Harris thưa Forklift Sys., Inc. Những tài liệu này cũng có thể tìm thấy nơi trang web của EEOC (www.eeoc.gov). Quý vị cũng có thể nhận tài liệu bằng cách gọi cho Trung Tâm Phát Hành Ấn Phẩm của EEOC (800-669-3362 hoặc TTY 800-800-3302), hoặc viết thư cho Office of Communications and Legislative Affairs, 131 M Street, NE, Washington, D.C. 20507.