The U.S. Equal Employment Opportunity Commission


Nạp Đơn Tố Giác Kỳ Thị Việc Làm
Filing a Charge of Job Discrimination

Loạt Bài Tìm Sự Kiện
Get the Facts Series: Mediation

KỲ THỊ VỀ NGUỒN GỐC QUỐC GIA
Fact Sheet: National Origin Discrimination

KỲ THỊ TÔN GIÁO
Fact Sheet: Religious Discrimination

Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng Câu Hỏi & Trả Lời Cho Chủ Nhân Xí Nghiệp Nhỏ Về Trách Nhiệm Bồi Thường Của Chủ Nhân Trước Việc Sách Nhiễu Của Giám Thị
Questions and Answers for Small Employers on Employer Liability for Harassment by Supervisors

KỲ THỊ TUỔI TÁC
Fact Sheet: Age Discrimination

Sự Kiện Về Luật Người Mỹ Bị Khuyết Tật
Fact Sheet: ADA Discrimination

SÁCH NHIỄU TÌNH DỤC
Facts About Sexual Harassment

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ VIỆC SÁCH NHIỄU TÌNH DỤC NHẬN DIỆN SÁCH NHIỄU TÌNH DỤC
Questions and Answers About Sexual Harassment

KỲ THỊ CHỦNG TỘC HOẶC MẦU DA
Fact Sheet: Race/Color Discrimination

KỲ THỊ MANG THAI
Fact Sheet: Pregnancy Discrimination

Thông Tin Về Doanh Nghiệp Nhỏ
Get the Facts Series: Small Business Information


This page was last modified on December 17, 2003.

Home Return to Home Page