Loạt Bài Tìm Sự Kiện

HÒA GIẢI

CÁC SỰ KIỆN VỀ HÒA GIẢI

Hòa giải là một hình thức Giải quyết Tranh chấp Dự Khuyết (ADR) được Ủy Ban Hoa Kỳ Về Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng (EEOC) phục vụ như một thay thế cho thể thức điều tra và tranh tụng truyền thống. Hòa giải là một thể thức bán chính thức trong đó một đệ tam nhân làm trung gian giúp đôi bên tranh chấp điều đình để đạt một giải pháp tự nguyện cho một tố giác kỳ thị. Quyết định hòa giải hoàn toàn do người tố giác và chủ nhân tự nguyện tham gia. Hòa giải cho phép đôi bên cơ hội thảo luận những vấn đề được nêu lên trong tố giác, làm sáng tỏ những hiểu lầm, xác định những quyền lợi và quan tâm ngấm ngầm, tìm những lãnh vực tương đồng, và cuối cùng, kết hợp những lãnh vực tương đồng thành những thỏa thuận. Hòa giải viên không giải quyết tố giác hoặc áp đặt một giải pháp cho đôi bên. Trái lại, hòa giải viên giúp đôi bên giải quyết vấn đề được cả đôi bên chấp thuận. Thể thức hòa giải hoàn toàn được giữ kín. Những thông tin đưa ra trong khi hòa giải sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả nhân viên khác của EEOC.

HÒA GIẢI TIẾN HÀNH RA SAO?

Một đại diện của EEOC sẽ liên lạc với người tố giác và chủ nhân để xem cả hai có muốn tham gia chương trình hòa giải hay không. Nếu cả hai bên đồng ý, một buổi hòa giải do một hòa giải viên có huấn luyện và kinh nghiệm điều khiển sẽ được lên lịch. Tuy không cần phải có luật sư hoặc một người nào khác đại diện, nhưng nếu một hoặc hai bên muốn có, họ có quyền làm như thế. Điều quan trọng là những người tham dự cuộc hòa giải phải có quyền quyết định giải quyết sự tranh chấp. Nếu cuộc hòa giải bất thành thì sự tố giác sẽ chuyển sang thủ tục điều tra giống như các tố giác khác. Những thông tin đưa ra trong khi hòa giải sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai...kể cả nhân viên khác của EEOC.

NHỮNG LỢI ĐIỂM CỦA HÒA GIẢI

Muốn có thêm tin tức về chương trình hòa giải của EEOC, quý vị có thể liên lạc với trang web của EEOC nơi địa chỉ www.eeoc.gov , hoặc văn phòng EEOC địa phương gần nhất qua các số điện thoại miễn phí 1-800-669-4000 (nói) hoặc 1-800-669-6820 (TTY)

Văn phòng đặc trách Thông Tin và Lập Pháp

Tháng Ba 1999 EEOC-FS-V12