SỰ KIỆN

KỲ THỊ VỀ NGUỒN GỐC QUỐC GIA

Khoản VII của Luật Dân Quyền 1964 bảo vệ những cá nhân chống lại sự kỳ thị trong việc làm dựa trên nguồn gốc quốc gia cũng như chủng tộc, mầu da, tôn giáo và giới tính.

Kỳ thị bất cứ một nhân viên hoặc ứng viên xin việc nào vì nguồn gốc quốc gia là bất hợp pháp. Không ai có thể bị từ chối cơ hội làm việc bình đẳng vì nơi sinh, tổ tiên, văn hóa, hoặc đặc tính ngôn ngữ chung của một nhóm sắc tộc. Cơ hội làm việc bình đẳng không thể bị từ chối vì kết hôn hoặc liên hệ với người thuộc một nhóm cùng quốc gia; hội viên hoặc có liên hệ với những nhóm sắc được chú ý; đi học hoặc tham gia vào những trường, nhà thờ hoặc đền chùa được coi là thuộc một nhóm nguồn gốc quốc gia; hoặc một tên họ thuộc nhóm nguồn gốc quốc gia.

QUY ĐỊNH “CHỈ-NÓI-TIẾNG-ANH”

Quy định buộc nhân viên luôn luôn nói tiếng Anh trong lúc làm việc có thể vi phạm Khoản VII, ngoại trừ chủ nhân chứng minh được quy định đó cần cho thương nghiệp. Nếu chủ nhân tin quy định “chỉ nói tiếng Anh” rất quan trọng cho thương nghiệp thì nhân viên phải được báo cho biết khi nào họ phải nói tiếng Anh và hậu quả nếu vi phạm. Bất cứ quyết định nào bất lợi cho nhân viên căn cứ vào sự vi phạm quy định “chỉ nói tiếng Anh” sẽ bị coi như bằng chứng kỳ thị nếu chủ nhân không báo cho nhân viên quy định này.

GIỌNG NÓI

Chủ nhân phải đưa ra một lý do chính đáng không có tính cách kỳ thị để từ chối cơ hội làm việc vì giọng nói hoặc cách nói của một cá nhân. Cuộc điều tra sẽ nhắm vào khả năng của một người và xét xem giọng nói hoặc cách nói của đương sự có ảnh hưởng tai hại gì cho hiệu năng làm việc hay không . Buộc nhân viên hoặc ứng viên xin việc phải thông thạo Anh ngữ có thể sẽ vi phạm Khoản VII nếu quy luật được áp dụng nhằm loại bỏ những cá nhân có nguồn gốc quốc gia nào đó chứ không liên hệ đến hiệu năng viêc làm.

SÁCH NHIỄU

Sách nhiễu dựa trên nguồn gốc quốc gia là vi phạm Khoản VII. Nói xấu người thiểu số hoặc có hành vi bằng lời nói hoặc cử chỉ nhắm vào quốc tịch của một cá nhân sẽ được coi là sách nhiễu nếu gây ra một môi trường làm việc có tính cách đe dọa, thù nghịch hoặc xúc phạm, quấy rầy một cách vô lý đến hiệu năng làm việc hoặc gây ảnh hưởng xấu đến cơ hội làm việc của một cá nhân.

Chủ nhân có trách nhiệm giữ cho nơi làm việc không có sách nhiễu về nguồn gốc quốc gia. Chủ nhân có thể phải chịu trách nhiệm về bất cứ sự sách nhiễu nơi sở làm do nhân viên và cấp chỉ huy gây ra, dù những hành động đó có được chủ nhân cho phép hay ngăn cấm rõ ràng. Trong một vài trường hợp, chủ nhân có thể chịu trách nhiệm về hành động của những người ngoài, không phải là nhân viên, sách nhiễu nhân viên làm việc.

NHỮNG HÀNH ĐỘNG VỀ DI TRÚ CÓ THỂ TRỞ THÀNH KỲ THỊ

Luật Cải Cách và Kiểm Soát Di Trú năm 1986 (IRCA) đòi hỏi chủ nhân phải chứng minh tất cả nhân viên được tuyển dụng sau ngày 6 tháng Mười Một 1986 là những người được phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Luật IRCA cũng cấm kỳ thị trên căn bản nguồn gốc quốc gia hoặc tư cách công dân. Chủ nhân nào nhắm riêng vào một số cá nhân thuộc một nguồn gốc quốc gia hoặc vào một số cá nhân trông có vẻ ngoại quốc để đòi xuất trình giấy tờ làm việc, có thể đã vi phạm cả hai Luật IRCA và Khoản VII. Chủ nhân buộc phải có quốc tịch hoặc ưu tiên cho những người có quốc tịch Hoa Kỳ khi tuyển dụng hoặc cho cơ hội làm việc có thể đã vi phạm Luật IRCA, ngoại trừ những điều kiện đó hợp pháp hoặc theo đúng hợp đồng cho những loại công việc nào đó. Chủ nhân cũng có thể đã vi phạm Khoản VII nếu điều kiện hoặc đãi ngộ có mục đích hoặc hậu quả đưa đến kỳ thị đối với những cá nhân có nguồn gốc quốc gia nào đó.

NỘP ĐƠN TỐ GIÁC

Nếu quý vị bị kỳ thị dựa trên nguồn gốc quốc gia, quý vị có quyền được đền bù để trở về vị thế cũ giống như việc kỳ thị không hề xẩy ra. Quý vị có thể có quyền được tuyển dụng, thăng thưởng, tái chỉ định, truy lãnh lương bổng hoặc tiền thù lao khác. Quý vị cũng có thể có quyền được bồi thường cho những thiệt hại mất mát tiền bạc trong tương lai, đau đớn tinh thần và phiền hà. Quý vị cũng có thể được hưởng loại bồi thường để trừng phạt chủ nhân nếu chủ nhân đã hành động với dã tâm hoặc thờ ơ một cách cẩu thả. Quý vị cũng có thể được bồi thường thù lao của luật sư.

ơn tố giác kỳ thị về nguồn gốc quốc gia có thể nộp tại bất cứ văn phòng địa phương nào của Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng (EEOC). Cơ quan này có những văn phòng địa phương đặt tại 50 thành phố khắp Hoa Kỳ và được ghi trong hầu hết những cuốn điện thoại niên giám dưới tiêu đề “U.S Government” (Chính phủ Hoa Ky)ø. Muốn có thông tin về những đạo luật được EEOC thi hành, xin gọi số miễn phí 1-800-669-EEOC. Số điện thoại miễn phí TDD cho người điếc của EEOC là 1-800-800-3302. Nếu được yêu cầu, tờ sự kiện này sẽ được phát ra dưới dạng thay thế khác.

Muốn có thêm tin tức về những quyền và trách nhiệm việc làm nằm trong Luật Cải Cách và iểm Soát Di Trú, xin gọi cho Văn Phòng Luật Sư Đặc Biệt Về Bất Công Trong Việc Làm Mà Có Liên Quan Đến Di Trú (Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices) ở số 1-800-255-7688.Tháng Giêng 1994                                                                                          EEOC-FS/V-1