SỰ KIỆN VỀ

KỲ THỊ TÔN GIÁO

Khoản VII của Luật Dân Quyền 1964 cấm chủ nhân không được kỳ thị đối với các cá nhân vì tôn giáo của họ trong khi tuyển dụng, sa thải, và đặt ra các thời hạn, điều kiện khi làm việc. Luật cũng đòi hỏi chủ nhân thích nghi một cách hợp lý những lễ nghi tôn giáo của nhân viên hoặc người có thể thành nhân viên, miễn không gây khó khăn quá đáng cho chủ nhân (xem thêm Điều 29 CFR 1605). Giờ làm việc linh động, tự nguyện đổi hoặc thay thế, chỉ định lại việc làm và hoán chuyển hàng ngang là những thí dụ về thích nghi đối với tín ngưỡng của nhân viên.

Chủ nhân không thể xếp những cuộc thi hoặc những hoạt động tuyển dụng khác trái ngược với những nhu cầu tín ngưỡng của nhân viên hiện tại hoặc tương lai, hỏi han về những ngày nào đó xem nhân viên có thể đi làm được không, giới hạn cách ăn mặc, hoặc không cho nhân viên được nghỉ lễ Sa-ba hoặc ngày lễ tôn giáo, ngoại trừ chủ nhân có thể chứng minh được rằng làm như thế có thể gây ra khó khăn quá đáng.

Chủ nhân có thể nại lý do gặp khó khăn quá đáng nếu thích nghi hoạt động tín ngưỡng của nhân viên, trường hợp hoạt động này được cho phép, sẽ tốn nhiều hơn những chi phí hành chánh thông thường. Lý do gặp khó khăn quá đáng cũng có thể được nại ra nếu thay đổi hệ thống thâm niên chánh đáng để đem lại thích nghi về tín ngưỡng cho một nhân viên lại gây ra sự bất công cho một nhân viên khác về việc làm hoặc ca làm đã được bảo đảm trong hệ thống thâm niên.

Một nhân viên mà tín ngưỡng của đương sự cấm trả lệ phí cho tổ chức nghiệp đoàn sẽ không bị buộc phải trả lệ phí đó, nhưng có thể phải trả một số tiền tương đương cho một tổ chức từ thiện.

Những chương trình huấn luyện bắt buộc, có tên là “new age” (tuổi mới), nhằm thăng tiến sự hăng hái, hợp tác và năng xuất của nhân viên bằng cách suy niệm, thiền quán, hoàn tiếp sinh vật hoặc những cách thức khác, có thể đi ngược những điều khoản không kỳ thị của Khoản VII. Chủ nhân phải thích nghi cho bất cứ nhân viên nào đã báo trước là những chương trình này không phù hợp với tín ngưỡng của họ, dù chủ nhân tin rằng sự phản đối này của nhân viên có dựa vào lý do tín ngưỡng hay không.

NỘP ĐƠN TỐ GIÁC

Đơn tố giác kỳ thị tôn giáo có thể nộp tại bất cứ văn phòng địa phương nào của Ủy Hội Cơ Hội Bình Đẳng Việc Làm Hoa Kỳ (EEOC). Cơ quan này có những văn phòng địa phương đặt tại 50 thành phố khắp Hoa Kỳ và có ghi trong hầu hết những cuốn điện thoại niên giám dưới tiêu đề “U.S. Government” (Chính phủ Hoa Ky)ø. Muốn có thông tin về những đạo luật được EEOC thi hành, xin gọi số miễn phí 1-800-669-EEOC. Số điện thoại miễn phí TDD cho người điếc của EEOC là 1-800-800-3302. Nếu được yêu cầu, tờ sự kiện này sẽ được phát ra dưới hình thức thay thế khác.

Nếu quý vị bị kỳ thị trên căn bản tôn giáo, quý vị có thể có quyền được bồi thường để đưa quý vị về vị thế của mình giống như sự kỳ thị chưa hề xẩy ra. Quý vị có thể có quyền được tuyển dụng, thăng thưởng, tái chỉ định, truy lãnh lương bổng, hoặc thù lao khác, hoặc được cấp cho sự thích nghi hợp lý kể cả việc tái bổ nhiệm. Quý vị cũng có thể được bồi thường về những khoản tiền tài mất mát trong tương lai, sự đau đớn về tinh thần và sự phiền hà. Quý vị cũng có thể được hưởng loại bồi thường để trừng phạt chủ nhân nếu chủ nhân đã hành động với dã tâm hoặc thờ ơ một cách cẩu thả. Quý vị cũng có thể có quyền được bồi thường về thù lao phải trả cho luật sư.