SỰ KIỆN VỀ

SÁCH NHIỄU TÌNH DỤC

Sách nhiễu tình dục là một hình thức kỳ thị giới tính, vi phạm Khoản VII của Luật Dân Quyền 1964.

Những hành động tình dục không được tán thưởng, đòi hỏi ân huệ tình dục hoặc những hành vi bằng lời nói hay việc làm có bản chất tình dục sẽ trở thành sách nhiễu tình dục khi sự chấp nhận hoặc từ chối đối với hành vi này trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến việc làm của một cá nhân, gây trở ngại một cách vô lý đến hiệu năng làm việc của một cá nhân hoặc tạo ra một môi trường làm việc đe dọa, thù nghịch hoặc xúc phạm.

Sách nhiễu tình dục có thể xẩy ra trong nhiều hoàn cảnh, kể cả nhưng không giới hạn vào những hoàn cảnh dưới đây:

Nạn nhân sẽ có lợi nếu trực tiếp báo cho người sách nhiễu biết là hành vi đó không được tán thưởng và phải chấm dứt. Nạn nhân nên sử dụng bất cứ hệ thống khiếu nại hoặc thủ tục than phiền nào mà chủ nhân có.

Khi điều tra về sự tố giác sách nhiễu tình dục, EEOC xem xét đến toàn bộ hồ sơ: hoàn cảnh nào, thí dụ như bản chất của những khêu gợi tình dục, trong bối cảnh nào chuyện bị tố giác xẩy ra. Sự xác định về điều tố giác được căn cứ vào những sự kiện dựa trên căn bản của từng vụ một.

Phòng ngừa là công cụ hữu hiệu nhất cho sự sách nhiễu tình dục nơi sở làm. Chủ nhân được khuyến khích áp dụng những biện pháp cần thiết ngăn ngừa sự sách nhiễu tình dục xẩy ra. Chủ nhân nên thông tin rõ ràng cho nhân viên biết là hành động sách nhiễu tình dục sẽ không được tha thứ. Chủ nhân có thể làm điều đó bằng cách thiết lập một thủ tục khiếu nại hoặc than phiền trong sở , cũng như xử lý tức thời và thích đáng mỗi khi nhân viên khiếu nại.

NỘP ĐƠN TỐ GIÁC

Nếu quý vị bị kỳ thị trên căn bản giới tính, quý vị có thể có quyền được bồi thường để đưa quý vị về vị thế của mình giống như sự kỳ thị chưa hề xẩy ra. Quý vị có thể có quyền được tuyển dụng, thăng thưởng, tái chỉ định, truy lãnh lương bổng, hoặc thù lao khác, hoặc được cấp cho sự thích nghi hợp lý kể cả việc tái bổ nhiệm. Quý vị cũng có thể được bồi thường về những khoản tiền tài mất mát trong tương lai, sự đau đớn về tinh thần và sự phiền hà. Quý vị cũng có thể được hưởng loại bồi thường để trừng phạt chủ nhân nếu chủ nhân đã hành động với dã tâm hoặc thờ ơ một cách cẩu thả. Quý vị cũng có thể có quyền được bồi thường về thù lao phải trả cho luật sư.

Đơn tố giác về sách nhiễu tình dục có thể nộp tại bất cứ văn phòng địa phương nào của Ủy Hội Cơ Hội Bình Đẳng Việc Làm Hoa Kỳ (EEOC). Cơ quan này có những văn phòng địa phương đặt tại 50 thành phố khắp Hoa Kỳ và có ghi trong hầu hết những cuốn điện thoại niên giám dưới tiêu đề “U.S. Government” (Chính phủ Hoa Ky)ø. Muốn có thông tin về những đạo luật được EEOC thi hành, xin gọi số miễn phí 1-800-669-EEOC. Số điện thoại miễn phí TDD cho người điếc của EEOC là 1-800-800-3302. Nếu được yêu cầu, tờ sự kiện này sẽ được phát ra dưới hình thức thay thế khác.Tháng Giêng 1994                                                                                                                      EEOC-FS/V-4