S KIEN

KY TH VE NGUON GOC QUOC GIA

Khoan VII cua Luat Dan Quyen 1964 bao ve nhng ca nhan chong lai s ky th trong viec lam da tren nguon goc quoc gia cung nh chung toc, mau da, ton giao va gii tnh.

Ky th bat c mot nhan vien hoac ng vien xin viec nao v nguon goc quoc gia la bat hp phap. Khong ai co the b t choi c hoi lam viec bnh ang v ni sinh, to tien, van hoa, hoac ac tnh ngon ng chung cua mot nhom sac toc. C hoi lam viec bnh ang khong the b t choi v ket hon hoac lien he vi ngi thuoc mot nhom cung quoc gia; hoi vien hoac co lien he vi nhng nhom sac c chu y; i hoc hoac tham gia vao nhng trng, nha th hoac en chua c coi la thuoc mot nhom nguon goc quoc gia; hoac mot ten ho thuoc nhom nguon goc quoc gia.

QUY NH CH-NOI-TIENG-ANH

Quy nh buoc nhan vien luon luon noi tieng Anh trong luc lam viec co the vi pham Khoan VII, ngoai tr chu nhan chng minh c quy nh o can cho thng nghiep. Neu chu nhan tin quy nh ch noi tieng Anh rat quan trong cho thng nghiep th nhan vien phai c bao cho biet khi nao ho phai noi tieng Anh va hau qua neu vi pham. Bat c quyet nh nao bat li cho nhan vien can c vao s vi pham quy nh ch noi tieng Anh se b coi nh bang chng ky th neu chu nhan khong bao cho nhan vien quy nh nay.

GIONG NOI

Chu nhan phai a ra mot ly do chnh ang khong co tnh cach ky th e t choi c hoi lam viec v giong noi hoac cach noi cua mot ca nhan. Cuoc ieu tra se nham vao kha nang cua mot ngi va xet xem giong noi hoac cach noi cua ng s co anh hng tai hai g cho hieu nang lam viec hay khong . Buoc nhan vien hoac ng vien xin viec phai thong thao Anh ng co the se vi pham Khoan VII neu quy luat c ap dung nham loai bo nhng ca nhan co nguon goc quoc gia nao o ch khong lien he en hieu nang viec lam.

SACH NHIEU

Sach nhieu da tren nguon goc quoc gia la vi pham Khoan VII. Noi xau ngi thieu so hoac co hanh vi bang li noi hoac c ch nham vao quoc tch cua mot ca nhan se c coi la sach nhieu neu gay ra mot moi trng lam viec co tnh cach e doa, thu nghch hoac xuc pham, quay ray mot cach vo ly en hieu nang lam viec hoac gay anh hng xau en c hoi lam viec cua mot ca nhan.

Chu nhan co trach nhiem gi cho ni lam viec khong co sach nhieu ve nguon goc quoc gia. Chu nhan co the phai chu trach nhiem ve bat c s sach nhieu ni s lam do nhan vien va cap ch huy gay ra, du nhng hanh ong o co c chu nhan cho phep hay ngan cam ro rang. Trong mot vai trng hp, chu nhan co the chu trach nhiem ve hanh ong cua nhng ngi ngoai, khong phai la nhan vien, sach nhieu nhan vien lam viec.

NHNG HANH ONG VE DI TRU CO THE TR THANH KY TH

Luat Cai Cach va Kiem Soat Di Tru nam 1986 (IRCA) oi hoi chu nhan phai chng minh tat ca nhan vien c tuyen dung sau ngay 6 thang Mi Mot 1986 la nhng ngi c phep lam viec hp phap tai Hoa Ky. Luat IRCA cung cam ky th tren can ban nguon goc quoc gia hoac t cach cong dan. Chu nhan nao nham rieng vao mot so ca nhan thuoc mot nguon goc quoc gia hoac vao mot so ca nhan trong co ve ngoai quoc e oi xuat trnh giay t lam viec, co the a vi pham ca hai Luat IRCA va Khoan VII. Chu nhan buoc phai co quoc tch hoac u tien cho nhng ngi co quoc tch Hoa Ky khi tuyen dung hoac cho c hoi lam viec co the a vi pham Luat IRCA, ngoai tr nhng ieu kien o hp phap hoac theo ung hp ong cho nhng loai cong viec nao o. Chu nhan cung co the a vi pham Khoan VII neu ieu kien hoac ai ngo co muc ch hoac hau qua a en ky th oi vi nhng ca nhan co nguon goc quoc gia nao o.

NOP N TO GIAC

Neu quy v b ky th da tren nguon goc quoc gia, quy v co quyen c en bu e tr ve v the cu giong nh viec ky th khong he xay ra. Quy v co the co quyen c tuyen dung, thang thng, tai ch nh, truy lanh lng bong hoac tien thu lao khac. Quy v cung co the co quyen c boi thng cho nhng thiet hai mat mat tien bac trong tng lai, au n tinh than va phien ha. Quy v cung co the c hng loai boi thng e trng phat chu nhan neu chu nhan a hanh ong vi da tam hoac th mot cach cau tha. Quy v cung co the c boi thng thu lao cua luat s.

n to giac ky th ve nguon goc quoc gia co the nop tai bat c van phong a phng nao cua Uy Ban C Hoi Lam Viec Bnh ang (EEOC). C quan nay co nhng van phong a phng at tai 50 thanh pho khap Hoa Ky va c ghi trong hau het nhng cuon ien thoai nien giam di tieu e U.S Government (Chnh phu Hoa Ky). Muon co thong tin ve nhng ao luat c EEOC thi hanh, xin goi so mien ph 1-800-669-EEOC. So ien thoai mien ph TDD cho ngi iec cua EEOC la 1-800-800-3302. Neu c yeu cau, t s kien nay se c phat ra di dang thay the khac.

Muon co them tin tc ve nhng quyen va trach nhiem viec lam nam trong Luat Cai Cach va iem Soat Di Tru, xin goi cho Van Phong Luat S ac Biet Ve Bat Cong Trong Viec Lam Ma Co Lien Quan en Di Tru (Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices) so 1-800-255-7688.Thang Gieng 1994 EEOC-FS/V-1