S KIEN VE

KY TH MANG THAI

Luat Ky Th Mang Thai la mot tu chnh cho Khoan VII thuoc Luat Dan Quyen 1964. Ky th da tren viec mang thai, sinh con hoac nhng benh co lien he en mang thai, tao thanh s ky th gii tnh bat hp phap theo Khoan VII. Phu n mang thai hoac co benh lien he en mang thai phai c oi x nh nhng ng vien hoac nhan vien khac, co nhng ieu kien va gii han tng t.

TUYEN DUNG

Chu nhan khong c t choi thue mn mot phu n v ba co nhng ieu kien lien quan en mang thai mien la ba ta van co kha nang lam nhng viec chnh trong cong viec. Chu nhan khong the t choi thue mn ba v thanh kien cua chu nhan oi vi nhan vien mang thai, hoac v thanh kien cua ong nghiep, khach hang hoac than chu.

NGH PHEP MANG THAI VA HO SAN

Chu nhan khong the nham rieng vao nhng ieu kien lien he en mang thai e at ra nhng thu tuc ac biet nham xac nh kha nang lam viec cua nhan vien. Tuy nhien, chu nhan co the s dung bat c phng thc nao van hay dung e kiem tra kha nang lam viec cua nhng nhan vien khac. Th du, neu trc khi cho phep ngh hoac tra tien ngh benh, chu nhan oi nhan vien phai nop giay bac s chng nhan khong u kha nang i lam th chu nhan cung co the oi nhan vien muon ngh benh v mang thai phai nop giay chng nhan y nh vay.

Neu mot nhan vien tam thi khong the am trach c cong viec v mang thai th chu nhan phai oi x giong nh bat c nhan vien nao khac tam thi bat kha dung; th du nh cho lam nhng viec nhe khac hoac lam nhng viec tam thi khac, cho ngh benh hoac cho ngh khong lng.

Nhan vien mang thai phai c phep i lam neu nh ng s van co kha nang hoan tat cong viec cua mnh. Neu mot nhan vien phai ngh v nhng benh do mang thai gay ra roi het benh, chu nhan khong c buoc nhan vien phai tiep tuc ngh cho en luc sanh con. Chu nhan khong c at ra quy luat cam nhan vien tr lai lam viec sau mot thi gian a quy nh sau khi sanh con.

Chu nhan phai gi viec lam cho nhan vien vang mat v mang thai trong mot thi han tng t nh cho nhan vien ngh v om au hoac tan tat.

BAO HIEM SC KHOE

Bat c bao hiem sc khoe cua chu nhan cung phai bao gom cac benh lien he en mang thai giong nh nhng benh khac. Bao hiem sc khoe cho viec pha thai th khong bat buoc, ngoai tr khi nao tnh mang cua ngi me lam nguy.

Nhng chi ph cho benh lien he en mang thai se c boi hoan giong nh chi ph nhng benh khac, du tien c tra tren can ban c xac nh trc hay tren can ban ty le bach phan hp ly hay thong thng nao o.

Tien cha benh v mang thai do hang bao hiem tra ch co the c gii han tng t nh nhng gii han cha nhng benh khac. Khong c bat nhan vien ong them bao ph hay phu them tien tui.

Neu chng trnh bao hiem khong tra chi ph cho nhng benh co t trc ngay nhan vien gia nhap chng trnh th hang bao hiem co the khong phai tra cho nhng benh lien he en viec mang thai hien hu.

Chu nhan phai mua loai bao hiem cho v cua nam nhan vien tng t nh mua cho chong cua n nhan vien.

PHUC LI PHU

Nhng phuc li lien he en viec mang thai khong ch gii han cho nhng nhan vien co gia nh. Trong nhng s hoac loai viec ch co toan phu n, nhng phuc li phai c cap cho nhng benh lien he en mang thai giong nh nhng benh khac.

Neu chu nhan cap nhng phuc li cho nhan vien ngh phep th chu nhan cung phai cap nhng phuc li tng t cho nhng nhan vien ngh v ly do lien he en mang thai.

Nhan vien ngh om au khi mang thai phai c oi x nh nhng nhan vien khac b om au tam thi ve mat tham nien tch luy va tnh iem, ve ngh phep thng nien, ve tang lng va ve nhng phuc li om au tam thi.

NOP N TO GIAC

Uy Ban C Hoi Lam Viec Bnh ang (EEOC) co an hanh nhng ban hng dan, ke ca nhng cau hoi va tra li, giai thch Luat Ky Th Mang Thai (ieu 29 CFR 1604.10).

n to giac ky th mang thai co the nop tai bat c van phong a phng nao cua Uy Ban C Hoi Lam Viec Bnh ang. C quan nay co nhng van phong a phng at tai 50 thanh pho khap Hoa Ky va c ghi trong hau het nhng cuon ien thoai nien giam di tieu e U.S.Government (Chnh phu Hoa Ky). Muon co thong tin ve nhng ao luat c EEOC thi hanh, xin goi so mien ph 1-800-669-EEOC. So ien thoai mien ph TDD cho ngi iec cua EEOC la 1-800-800-3302. Neu c yeu cau, t s kien nay se c phat ra di dang thay the khac.EEOC-FS/V-2