S KIEN VE

KY THÒ CHUNG TOC HOAC MAU DA

Khoan VII thuoc Luat Dan Quyen 1964 bao ve nhõng ca nhan chong lai ky thò trong viec lam da tren chung toc va mau da cuõng nh tren nguon goc quoc gia, gii tnh, hoac ton giao.

Bò xem la la bat hp phap neu ky thò oi vi bat c nhan vien, ngi xin viec nao da tren chung toc, mau da trong luc tuyen dung, sa thai, thang thng, boi thng, hoc viec, hoac at ra bat c thi han, ieu kien nao, hoac ban phat bat c ac quyen nao trong viec lam. Khoan VII cuõng ngan cam nhõng quyet ònh ve viec lam can c vao ònh kien va suy oan ve kha nang, dang ve, hoac hieu xuat cua nhõng ngi thuoc mot so chung toc nao o. Khoan VII ngan cam nhõng chnh sach co y hoac khong co y ky thò nham loai bo mot cach qua ang dan thieu so va cac chnh sach nay khong lien quan gì en viec lam.

Khong ai bò t khc c hoi lam viec bình ang vì ly do hon nhan hoac co lien he vi ngi khac chung toc; la hoi vien hoac co lien he vi nhõng to chc hoac nhom ngi thieu so; hoac i hoc hoac tham gia vao nhõng trng hoc hoac nhõng ni th phung thng c xem la cua mot nhom dan thieu so nao o.

Nhõng ac iem Thuoc Chung Toc va cac ieu Kien

Ky thò can c vao nhõng net bat bien cua mot chung toc, chang han nh mau da, si toc, hoac net mat nao o seõ vi pham Khoan VII, mac du khong phai ai ai trong chung toc o cuõng co cung mot net.

Khoan VII cuõng cam ky thò da tren mot ieu kien co anh hng roõ ret en mot chung toc, ngoai tr hanh ong o lien he en nghe nghiep va phu hp vi nhu cau cua doanh nghiep. Th du, benh thieu mau te bao hình liem thng gap ni a so ngi Myõ goc Phi chau, mot chnh sach lam viec khong thu nhan nhõng ca nhan co benh thieu mau te bao hình liem phai co lien he en nghe nghiep va phu hp vi nhu cau cua doanh nghiep. Th du khac, chnh sach i lam khong c e rau co the ky thò oi vi ngi Myõ goc Phi chau la nhõng ngi ban chat thng co rau nam map mo, ngoai tr chnh sach o lien he en nghe nghiep va phu hp vi nhu cau cua doanh nghiep.

Sach nhieãu

Sach nhieãu da vao chung toc va/hoac mau da la vi pham vao Khoan VII. Chi rua ngi sac toc thieu so, nhõng chuyen ua ve mau da, nhõng li bình pham xuc pham hoac ha gia trò, hoac nhõng li noi hoac nhõng hanh vi khac da vao chung toc/mau da cua ngi khac seõ tao thanh mot s sach nhieãu phi phap neu hanh vi o gay ra mot moi trng lam viec co tnh cach e doa, thu nghòch, hoac xuc pham, hoac can tr nang suat lam viec cua ngi khac

Tach Biet va Phan Loai Nhan Vien

Khoan VII bò vi pham khi nhan vien goc thieu so bò tach biet han ra khoi cac nhan vien khac hoac khong cho ho tiep xuc vi khach hang. Khoan VII cuõng cam a nhan vien goc thieu so ti lam viec tai nhõng c s hoac nhõng vung a so la thieu so. Cuõng bò coi la pham phap neu gat nhan vien goc thieu so ra khoi mot so chc vu nao, hoac lap nhom hoac xep loai nhan vien hoac cong viec e rut cuc nhan vien goc thieu so ch c lam mot so cong viec nao o ma thoi. at maõ so vao nhõng n xin viec hay ban tieu s e ghi chung toc ngi nop n, do chu nhan hoac van phong tìm viec thc hien, cuõng u tao bang chng ky thò ve khong thau nhan vao lam hoac gat ra khoi mot so chc vu nao o.

Tham Tra Trc Khi Cap Viec

Trc khi cap viec, yeu cau cung cap tin tc trong o tiet lo hoac co ve tiet lo chung toc cua ngi xin viec thì coi nh chung toc aõ c s dung bat hp phap tren can ban tuyen dung. Viec tham tra tin tc trc khi cap viec c suy oan la nhõng tin tc o seõ c s dung e quyet ònh co tuyen dung hay khong. Sau o, neu thanh vien cua nhom thieu so bò gat ra, thì viec yeu cau cung cap tin tc trc khi cap viec nh vay co the coi la bang chng ky thò.

Tuy nhien, c xem la hp phap khi chu nhan can nhõng thong tin ve chung toc cua nhan vien hoac cua ng vien xin viec e chieu co ngi thieu so theo nguyen tac affirmative action, hoac e theo doõi so ng vien, hoac vì ca hai muc tieu. Mot cach co the thu thap thong tin ve chung toc va ong thi tranh c hanh ong ky thò la khi chu nhan s dung t giay co the xe ri e nhan dien chung toc cua ng vien xin viec. Sau khi ng vien ien n xin viec va ien phan giay xe ra, chu nhan seõ tach phan xe ra khoi n xin viec va khong s dung no trong thu tuc chon la.

Nop n To Giac

n to giac ky thò ve chung toc va/hoac mau da co the nop tai bat c van phong òa phng nao cua Uy Ban C Hoi Lam Viec Bình ang (EEOC). Cac van phong òa phng c at tai 50 thanh pho khap Hoa Ky va co ghi trong hau het ien thoai nien giam di tieu e U.S. Government (Chnh phu Hoa Ky). Quy vò cuõng co the goi so 1-800-669-4000 hoac so 1-800-669-6820 (TDD cho ngi iec) e biet van phong EEOC trong vung quy vò. Muon co tin tc ve nhõng ao luat c EEOC thi hanh, xin goi so mieãn ph 1-800-669-EEOC hoac 1-800-800-3302 (TDD cho ngi iec). Thi hieu e nop n to giac vi EEOC la 180 ngay ke t ngay co cao giac ky thò, hoac 300 ngay tai nhõng tieu bang co ch ònh c quan Quan Ly Viec Hanh Nghe Cong Bang.

Neu quy vò bò ky thò da tren chung toc hoac mau da, quy vò co the co quyen c tuyen dung, thang thng, tai dung, truy laõnh lng bong, hoac phu cap khac. Quy vò cuõng co the c boi thng ve nhõng khoan tien mat mat t mình bo ra trong tng lai va trong qua kh, s thiet hai ve tình cam, s phien ha, va nhõng s mat mat khong phai la tien tai khac. Quy vò cuõng co the c hng loai boi thng e trng phat chu nhan neu chu nhan aõ hanh ong vi daõ tam hoac th mot cach cau tha oi voi nhõng quyen c lien bang bao ve cua quy vò. Quy vò cuõng co the co quyen c boi thng ve thu lao cua luat s.

Khi co yeu cau, t s kien nay cuõng c phat ra di dang thay the khac.

Thang Gieng 1999 EEOC-FS/V-8