S KIEN VE

KY TH TON GIAO

Khoan VII cua Luat Dan Quyen 1964 cam chu nhan khong c ky th oi vi cac ca nhan v ton giao cua ho trong khi tuyen dung, sa thai, va at ra cac thi han, ieu kien khi lam viec. Luat cung oi hoi chu nhan thch nghi mot cach hp ly nhng le nghi ton giao cua nhan vien hoac ngi co the thanh nhan vien, mien khong gay kho khan qua ang cho chu nhan (xem them ieu 29 CFR 1605). Gi lam viec linh ong, t nguyen oi hoac thay the, ch nh lai viec lam va hoan chuyen hang ngang la nhng th du ve thch nghi oi vi tn ngng cua nhan vien.

Chu nhan khong the xep nhng cuoc thi hoac nhng hoat ong tuyen dung khac trai ngc vi nhng nhu cau tn ngng cua nhan vien hien tai hoac tng lai, hoi han ve nhng ngay nao o xem nhan vien co the i lam c khong, gii han cach an mac, hoac khong cho nhan vien c ngh le Sa-ba hoac ngay le ton giao, ngoai tr chu nhan co the chng minh c rang lam nh the co the gay ra kho khan qua ang.

Chu nhan co the nai ly do gap kho khan qua ang neu thch nghi hoat ong tn ngng cua nhan vien, trng hp hoat ong nay c cho phep, se ton nhieu hn nhng chi ph hanh chanh thong thng. Ly do gap kho khan qua ang cung co the c nai ra neu thay oi he thong tham nien chanh ang e em lai thch nghi ve tn ngng cho mot nhan vien lai gay ra s bat cong cho mot nhan vien khac ve viec lam hoac ca lam a c bao am trong he thong tham nien.

Mot nhan vien ma tn ngng cua ng s cam tra le ph cho to chc nghiep oan se khong b buoc phai tra le ph o, nhng co the phai tra mot so tien tng ng cho mot to chc t thien.

Nhng chng trnh huan luyen bat buoc, co ten la new age (tuoi mi), nham thang tien s hang hai, hp tac va nang xuat cua nhan vien bang cach suy niem, thien quan, hoan tiep sinh vat hoac nhng cach thc khac, co the i ngc nhng ieu khoan khong ky th cua Khoan VII. Chu nhan phai thch nghi cho bat c nhan vien nao a bao trc la nhng chng trnh nay khong phu hp vi tn ngng cua ho, du chu nhan tin rang s phan oi nay cua nhan vien co da vao ly do tn ngng hay khong.

NOP N TO GIAC

n to giac ky th ton giao co the nop tai bat c van phong a phng nao cua Uy Hoi C Hoi Bnh ang Viec Lam Hoa Ky (EEOC). C quan nay co nhng van phong a phng at tai 50 thanh pho khap Hoa Ky va co ghi trong hau het nhng cuon ien thoai nien giam di tieu e U.S. Government (Chnh phu Hoa Ky). Muon co thong tin ve nhng ao luat c EEOC thi hanh, xin goi so mien ph 1-800-669-EEOC. So ien thoai mien ph TDD cho ngi iec cua EEOC la 1-800-800-3302. Neu c yeu cau, t s kien nay se c phat ra di hnh thc thay the khac.

Neu quy v b ky th tren can ban ton giao, quy v co the co quyen c boi thng e a quy v ve v the cua mnh giong nh s ky th cha he xay ra. Quy v co the co quyen c tuyen dung, thang thng, tai ch nh, truy lanh lng bong, hoac thu lao khac, hoac c cap cho s thch nghi hp ly ke ca viec tai bo nhiem. Quy v cung co the c boi thng ve nhng khoan tien tai mat mat trong tng lai, s au n ve tinh than va s phien ha. Quy v cung co the c hng loai boi thng e trng phat chu nhan neu chu nhan a hanh ong vi da tam hoac th mot cach cau tha. Quy v cung co the co quyen c boi thng ve thu lao phai tra cho luat s.