Please be advised that the EEOC’s 1-800-669-4000 information number is currently undergoing maintenance.  As a result, some callers may be experiencing difficulties connecting to the EEOC when using this toll free number.  We are working to resolve the issues.  In the event any member of the public is experiencing difficulties reaching the EEOC through the 1-800-669-4000 number during this maintenance period, you may contact the EEOC at info@eeoc.gov for assistance.  We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.

Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog

Impormasyon sa Tagalog

Mga Fact Sheet

Fact Sheet: Pandidiskrimina Batay sa Edad

Fact Sheet: Pandidiskrimina Batay sa Kapansanan

Mga Detalye Tungkol sa Patas na sahod at Pandidiskrimina Batay sa Suweldo

Fact Sheet: Batas sa Hindi Pandidiskrimina Batay sa Genetic na Impormasyon

Fact Sheet: Mga Karapatan sa Trabaho ng Mga Imigrante sa ilalim ng Mga Pederal na Batas Laban sa Pandidiskrimina

Fact Sheet: Pandidiskrimina Batay sa Bansang Pinagmulan

Fact Sheet: Pandidiskrimina sa Pagbubuntis

Mga Impormasyon tungkol sa Diskriminasyon sa Lahi/Kulay

Fact Sheet: Diskriminasyon sa Relihiyon

Diskriminasyon sa Kasarian

Fact Sheet: Diskriminasyon sa Sekswal na Panliligalig

Fact Sheet sa Mga Panghuling Regulasyon ng EEOC na Nagpapatupad ng ADAAA

Human Trafficking

Serye na Makakuha ng Mga Impormasyon: Pamamagitan

Fact Sheet para sa Maliliit na Negosyo: Diskriminasyon sa Pagbubuntis

Fact Sheet tungkol sa Panrelihiyong Kasuotan at Pag-aayos sa Lugar ng Trabaho: Mga Karapatan at Responsibilidad

Mga Proteksyon Laban sa Diskriminasyon sa Pagtatrabaho Batay sa Sekswal na Oryentasyon o Pagkakakilanlan ng Kasarian

Fact Sheet: Pag-access sa Pasilidad/Banyo at Pagkakakilanlan ng Kasarian