Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog
  3. Diskriminasyon Batay sa Edad

Diskriminasyon Batay sa Edad

Kasama sa diskriminasyon batay sa edad ang pagtrato sa isang aplikante o empleyado nang hindi gaanong mabuti dahil sa kanyang edad.

Ipinagbabawal ng Age Discrimination in Employment Act (ADEA) ang diskriminasyon batay sa edad laban sa mga taong edad 40 taong gulang pataas. Hindi nito pinoprotektahan ang mga manggagawang wala pang 40 taong gulang, bagaman may mga batas ang ilang estado na pumuprotekta sa mga mas batang manggagawa mula sa diskriminasyon batay sa edad. Hindi ilegal na paburan ng isang employer o iba pang nasasaklawang entidad ang mas nakatatandang manggagawa kaysa sa mas batang manggagawa, kahit na 40 taong gulang pataas ang parehong manggagawa.

Maaaring mangyari ang diskriminasyon kapag parehong mahigit 40 taong gulang ang biktima at taong nangdiskrimina.

Diskriminasyon Batay sa Edad at Mga Sitwasyon sa Trabaho

Ipinagbabawal ng batas ang diskriminasyon sa anumang aspeto ng trabaho, kabilang ang pagtanggap, pagsisante, sahod, mga pagtatalaga ng trabaho, mga promotion, pagtanggal, pagsasanay, mga benepisyo, at anupamang tuntunin at kundisyon ng trabaho.

Diskriminasyon Batay sa Edad at Panghaharas

Labag sa batas na mangharas ng tao dahil sa kanyang edad.

Maaaring kasama sa panghaharas, halimbawa, ang mga mapanakit o mapanirang-puring komento tungkol sa edad ng isang tao. Bagaman hindi ipinagbabawal ng batas ang simpleng panunukso, mga hindi inaasahang komento, o mga natatanging pangyayaring hindi gaanong nakababahala, ilegal ang panghaharas kapag lumikha ang pagiging madalas o malala nito ng mapanganib o mapanakit na lugar ng trabaho o kapag nagresulta ito sa isang hindi magandang desisyon sa trabaho (tulad ng pagkasisante o pagka-demote ng biktima).

Maaaring ang nanghaharas ay ang supervisor ng biktima, isang supervisor sa ibang area, isang katrabaho, o isang taong hindi empleyado ng employer, tulad ng kliyente o mamimili.

Diskriminasyon Batay sa Edad at Mga Patakaran/Gawi sa Trabaho

Ang patakaran o gawi sa trabaho na nalalapat sa lahat, anuman ang edad, ay maaaring maging ilegal kung mayroon itong negatibong epekto sa mga aplikante o empleyadong edad 40 taong gulang pataas at kung hindi ito batay sa isang makatuwirang salik maliban sa edad (RFOA).