Breadcrumb

 1. Home
 2. Impormasyon sa Tagalog
 3. Diskriminasyon sa Kasarian

Diskriminasyon sa Kasarian

Pumili ng alinman sa mga tanong sa ibaba upang makakuha ng mga mabilisang sagot sa ilang karaniwang tanong tungkol sa diskriminasyon sa kasarian.

 1. Ano ang ilang halimbawa ng sekswal na panliligalig?
 2. Pinoprotektahan ba ang mga lalaki laban sa diskriminasyon at panliligalig sa kasarian?
 3. Ilegal bang madiskrimina o maligalig sa trabaho dahil sa iyong sekswal na oryentasyon o pagkakakilanlan ng kasarian?
 4. Ano ang ilang halimbawa ng diskriminasyon o panliligalig batay sa sekswal na oryentasyon?
 5. Ano ang ilang halimbawa ng diskriminasyon o panliligalig batay sa pagkakakilanlan ng kasarian?
 6. Ilegal bang mandiskrimina o manligalig ang isang tao laban sa isang taong katulad ng kanyang kasarian?
 7. Ilegal bang mandiskrimina o manligalig ang isang tao laban sa ilang partikular na lalaki o babae, ngunit hindi sa iba?
 8. Ilegal bang madiskrimina o maligalig dahil sa iyong kasarian at ilan pang ipinagbabawal na dahilan, gaya ng lahi?
 9. Maaari bang mandiskrimina ang isang employer laban sa mga babae at lalaking may asawa na o wala pang asawa?
 10. Maaari bang ipag-atas ng isang employer sa mga babae na asikasuhin lang ang mga babaeng customer at sa mga lalaki na asikasuhin lang ang mga lalaking customer?
 11. Maaari bang markahan ng isang employer ang ilang partikular na trabaho bilang mga trabahong "panlalaki" o "pambabae?"
 12. Paano kung naligalig ako sa trabaho dahil lalaki o babae ako, ngunit walang katangiang sekswal ang pag-uugali?
 13. Sekswal na panliligalig ba kung ayaw akong tigilan sa trabaho ng isang taong dati kong karelasyon?
 14. Maaari ba akong bayaran ng aking employer nang mas mababa kaysa sa mga miyembro ng ibang kasarian na gumagawa ng parehong trabaho?
 15. Maaari ba akong parusahan ng aking employer dahil sa pag-uulat ng diskriminasyon sa kasarian sa aking palagay?

Ano ang ilang halimbawa ng sekswal na panliligalig?

Ang sekswal na panliligalig ay may hindi kanais-nais na pag-uugaling may katangiang sekswal sa lugar ng trabaho. Maaaring lalaki o babae ang nanliligalig, pati na rin ang biktima. Ang nanliligalig ay maaaring ang iyong superbisor, superbisor sa ibang lugar, katrabaho, o isang taong hindi nagtatrabaho para sa iyong employer, gaya ng kliyente o customer. Ang sekswal na panliligalig ay maaaring may mga sekswal na komento, mga sekswal na biro, mga pangungulit para sa mga date o sekswal na pabor, sekswal na panghihipo, mga sekswal na kilos, o sekswal na graffiti, mga cartoon, o mga larawan. Ang sekswal na panliligalig ay maaari ring may pag-uugaling hindi sekswal na batay sa iyong kasarian, gaya ng mga komento tungkol sa ilang partikular na uri ng mga trabaho na "trabahong pambabae."

Pinoprotektahan ba ang mga lalaki laban sa diskriminasyon at panliligalig sa kasarian?

Oo. Pinoprotektahan ang mga lalaki at babae laban sa diskriminasyon at panliligalig batay sa kasarian sa trabaho.

Ilegal bang madiskrimina o maligalig sa trabaho dahil sa iyong sekswal na oryentasyon o pagkakakilanlan ng kasarian?

Oo. Ipinagbabawal ng Titulo VII ang diskriminasyon at panliligalig batay sa kasarian. Kasama rito ang diskriminasyon at panliligalig batay sa sekswal na oryentasyon o pagkakakilanlan ng kasarian.

Ano ang ilang halimbawa ng diskriminasyon o panliligalig batay sa sekswal na oryentasyon?

Kasama sa mga halimbawa ng panliligalig sa sekswal na oryentasyon ang mga nakakapanakit na biro o komentong nauugnay sa sekswal na oryentasyon, mga homophobic slur o pagtawag ng ibang pangalan, at hindi kanais-nais na panghihipo o mga sekswal na kilos. Ang diskriminasyon sa sekswal na oryentasyon ay maaaring may, halimbawa, Pagpapaalis sa trabaho o pag-demote ng mga empleyado dahil sa kanilang sekswal na oryentasyon o dahil nagbanta silang magsagawa ng legal na pagkilos dahil sa hindi patas na pagtrato sa trabaho na nauugnay sa kanilang sekswal na oryentasyon.

Ano ang ilang halimbawa ng diskriminasyon o panliligalig batay sa pagkakakilanlan ng kasarian?

Maaaring kasama sa panliligalig sa pagkakakilanlan ng kasarian ang paulit-ulit at sinadyang paggamit ng maling pangalan o mga panghalip na kasarian (gaya ng he o she), pagpapahiya ng isang empleyado dahil sa hindi pagkilos o pananamit sa paraang sumasalamin sa kasarian sa kapanganakan ng empleyado, pagtanggi sa isang empleyado na gamitin ang palikurang nauugnay sa kasariang kinikilala ng empleyado, o iba pang nakakapanakit na komento o pag-uugaling nauugnay sa pagkakakilanlan ng kasarian. Kasama sa mga halimbawa ng diskriminasyon sa pagkakakilanlan ng kasarian ang pagtangging i-hire ang isang aplikante matapos malaman ang pagkakakilanlan ng kasarian ng aplikante, pagtangging payagan ang isang empleyado na gamitin ang palikurang nauugnay sa kasariang kinikilala ng empleyado, pagpapaalis sa trabaho ng isang empleyado dahil sa pagsasabi ng mga planong mag-transition, o nag-aatas sa mga empleyado na pumasok sa trabaho bilang ang kasarian nila sa kapanganakan.

Ilegal bang mandiskrimina o manligalig ang isang tao laban sa isang taong katulad ng kanyang kasarian?

Oo. Ilegal bang mandiskrimina o manligalig ang mga indibidwal laban sa isang taong katulad ng kanilang kasarian? Hindi maaaring mandiskrimina o manligalig ang isang lalaki laban sa ibang lalaki dahil sa kanyang kasarian at hindi maaaring mandiskrimina o manligalig ang isang babae laban sa ibang babae dahil sa kanyang kasarian.

Ilegal bang mandiskrimina o manligalig ang isang tao laban sa ilang partikular na lalaki o babae, ngunit hindi sa iba?

Oo. Ilegal bang mandiskrimina o manligalig ang isang tao laban sa isang mas maliit na grupo ng protektadong grupo? Halimbawa, hindi maaaring itrato ng isang tagapamahala ang mga kababaihang Black batay sa sekswal na stereotype.

Ilegal bang madiskrimina o maligalig dahil sa iyong kasarian at ilan pang ipinagbabawal na dahilan, gaya ng relihiyon o lahi?

Oo. Ilegal na mandiskrimina ang isang employer laban sa iyo dahil sa kumbinasyon ng iyong kasarian (kasama ang pagbubuntis, sekswal na oryentasyon, at pagkakakilanlan ng kasarian) at ilan pang protektadong kategorya, gaya ng relihiyon o lahi. Halimbawa, ilegal na tanggihan ng isang kumpanya na mag-hire ng mga kababaihang Muslim, kahit na nagha-hire ito ng iba pang kababaihan at kalalakihang Muslim. O, halimbawa, ilegal na pahintulutan ng isang kumpanya na maligalig ang mga transgender na empleyadong Black sa trabaho, kahit na magsagawa ng naaangkop na pagkilos ang kumpanya upang mapigilan ang panliligalig ng iba pang empleyadong Black o transgender.

Maaari bang mandiskrimina ang isang employer laban sa mga babae at lalaking may asawa na o wala pang asawa?

Hindi ipinagbabawal ng mga batas na ipinapatupad ng EEOC ang diskriminasyon batay sa marital status, bagama't maaaring ipinagbabawal ito ng ilang batas ng estado at lokal na batas. Gayunpaman, labag sa batas na diskriminasyon sa kasarian kapag may patakaran ang isang employer na nagbabawal o naghihigpit sa pagtatrabaho ng mga babaeng may asawa na kung hindi rin nalalapat ang panuntunan sa mga lalaking may asawa na.

Maaari bang ipag-atas ng isang employer sa mga babae na asikasuhin lang ang mga babaeng customer at sa mga lalaki na asikasuhin lang ang mga lalaking customer?

Sa pangkalahatan, hindi. Hindi maaaring umasa ang isang employer sa kagustuhan ng katrabaho, customer, o kliyente kung lalaki o babae. Gayunpaman, sa ilang napakalimitadong sitwasyon, maaaring pumili ang isang employer ng isang indibidwal para sa pagtatalaga ng trabaho batay sa kasarian. Halimbawa, maaaring ipagkaloob ng isang employer sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan ang kahilingan ng isang pasyente sa attendant na pareho ang kasarian upang tulungan siya sa paliligo, nang hindi lumalabag sa batas.

Maaari bang markahan ng isang employer ang ilang partikular na trabaho bilang mga trabahong "panlalaki" o "pambabae?"

Bilang pangkalahatang usapin, hindi maaaring markahan ng isang employer ang ilang partikular na trabaho bilang mga trabahong "panlalaki" o "pambabae." Halimbawa, labag sa batas na sabihin sa isang babaeng aplikante ng isang pansamantalang ahensya sa pagtatrabaho na mga lalaki lang ang nire-refer nito sa mga trabaho sa pabrika.

Paano kung naligalig ako sa trabaho dahil lalaki o babae ako, ngunit walang katangiang sekswal ang pag-uugali?

Maaaring maraming anyo ang sekswal na panliligalig. Ito ay maaaring may katangiang sekswal o ito ay maaaring batay sa kasarian ng empleyado. Sa alinmang paraan, ilegal ang ganitong uri ng pag-uugali. Halimbawa, kung madalas na sinasabi ng isang tagapamahala sa mga babaeng empleyado na sa bahay sila nararapat, nagsagawa ang tagapamahala ng panliligalig batay sa kasarian.

Sekswal na panliligalig ba kung ayaw akong tigilan sa trabaho ng isang taong dati kong karelasyon?

Ito ay maaaring sekswal na panliligalig kung lilinawin mo sa taong dati mong karelasyon at sa iyong kumpanya na hindi ka na interesado sa isang relasyon. Kung magpumilit ang tao sa paghahangad na ipagpatuloy ang relasyon o sa paggawa ng mga sekswal na pang-aabuso o komento sa iyo, maaari kang magkaroon ng potensyal na claim para sa sekswal na panliligalig.

Maaari ba akong bayaran ng aking employer nang mas mababa kaysa sa mga miyembro ng ibang kasarian na gumagawa ng parehong trabaho?

Hindi maaaring magkaiba ang bayad ng isang employer sa mga babae at lalaking gumagawa ng parehong trabaho sa parehong lokasyon dahil sa kasarian. Saklaw ang lahat ng anyo ng sahod at mga benepisyo, kasama ang suweldo, sahod sa overtime, mga bonus, mga opsyon sa stock, pagbabahagi ng kita, sahod sa bakasyon at holiday, allowance sa paglilinis o gasolina, mga panunuluyan sa hotel, reimbursement para sa mga gastusin sa paglalakbay, at mga benepisyo. Kung may pagkakaiba sa sahod sa pagitan ng mga lalaki at babae, hindi maaaring gawing pantay ng isang employer ang mga suweldo sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga suweldo ng mga empleyadong higit na binabayaran.

Maaari ba akong parusahan ng aking employer dahil sa pag-uulat ng diskriminasyon sa kasarian sa aking palagay?

Hindi. Ilegal para sa iyong employer na parusahan ka, itrato ka nang naiiba, o manligalig sa iyo dahil nag-ulat ka ng diskriminasyon sa isang tao sa iyong kumpanya, sa EEOC, o sa iyong mga magulang, iyong guro, o ibang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang. Totoo ito kahit na lumabas na hindi nakitang diskriminasyon ang pag-uugaling inireklamo mo. Tinutukoy namin ito bilang iyong karapatang maprotektahan laban sa pagganti.