Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog
  3. Mga Tanong sa Pre-Employment at Tangkad at Timbang

Mga Tanong sa Pre-Employment at Tangkad at Timbang

Ang mga requirement sa tangkad at timbang ay karaniwang nakakapaglimita ng mga oportunidad sa employment ng ilang protektadong grupo at, maliban kung maipapakita ng employer kung paano nauugnay sa trabaho ang pangangailangang iyon, puwede itong maituring bilang ilegal sa ilalim ng pederal na batas. May ilang estado at lokalidad na may mga batas na partikular na nagbabawal sa diskriminasyon sa tangkad at timbang maliban kung nakabatay ito sa mga aktwal na requirement sa trabaho. Samakatuwid, maliban kung nauugnay ito sa trabaho, dapat iwasan ang mga tanong tungkol sa tangkad at timbang.