Breadcrumb

  1. Home
  2. Enfòmasyon an kreyòl ayisyen
  3. Demann Enfòmasyon Anvan Travay la ak Pwa ak Wotè

Demann Enfòmasyon Anvan Travay la ak Pwa ak Wotè

Egzijans sou wotè ak pwa gen tandans pou limite opòtinite anplwaye yo yon fason dispwopòsyone bò kote kèk gwoup pwoteje epi sof si anplwayè a ka demontre fason bezwen an genyen rapò ak travay la, yo kapab konsidere sa kòm ilegal selon lwa federal la. Yon kantite eta ak lokalite genyen lwa ki espesifikman entèdi diskriminasyon sou baz wotè ak pwa sof si li baze sou egzijans reyèl travay la. Sepandan, sof si li genyen rapò ak travay la, demann enfòmasyon konsènan wotè ak pwa ta dwe evite.