Breadcrumb

  1. Home
  2. Enfòmasyon an kreyòl ayisyen
  3. Diskriminasyon sou Enfòmasyon Jenetik

Diskriminasyon sou Enfòmasyon Jenetik

Diskriminasyon sou Enfòmasyon Jenetik

Seksyon II nan Lwa 2008 sou Kont Diskriminasyon sou Enfòmasyon Jenetik la (Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008, GINA), entèdi diskriminasyon sou enfòmasyon jenetik nan travay, te aplikab nan dat 21 novanm 2009 la.

Selon Seksyon II GINA a, li ilegal pou fè diskriminasyon kont anplwaye oswa moun ki aplike yo akoz enfòmasyon jenetik. Seksyon II GINA a entèdi itilizasyon enfòmasyon jenetik nan desizyon ki genyen rapò ak anplwa, li entèdi anplwayè ak lòt antite ki kouvri pa Seksyon II a(ajans anplwa yo, òganizasyon travay ak pwogram fòmasyon pou jesyon travay komen ak pwogram aprantisaj yo - ki refere kòm “antite ki kouvri”) pou pa mande, egzije oswa achte enfòmasyon jenetik, epi li klèman limite piblikasyon enfòmasyon jenetik yo.

EEOC aplike Seksyon II GINA a (ki jere diskriminasyon jenetik nan travay). Depatman Travay, Sèvis Sosyal ak Depatman Trezò a genyen responsablite pou pibliye règleman pou Tit I GINA a, ki abòde itilizasyon enfòmasyon jenetik nan asirans sante.

Definisyon "Enfòmasyon Jenetik"

Enfòmasyon jenetik yo genyen ladan yon tès jenetik yon moun ak tès jenetik manb fanmi yon moun, menm jan ak enfòmasyon konsènan manifestasyon yon maladi oswa yon twoub lakay manb fanmi yon moun (ki genyen ladan istwa medikal). Istwa medikal familyal enkli nan definisyon medikal paske li souvan detèmine si yon moun genyen yon ogmantasyon risk pou trape yon maladi, yon twoub, oswa yon kondisyon alavni. Epitou enfòmasyon jenetik yo genyen ladan demand moun nan pou, resevwa, sèvis jenetik, oswa patisipasyon nan rechèch klinik pa yon moun oswa yon manb fanmi moun nan, ak enfòmasyon jenetik yon tibebe ki nan vant yon moun oswa pa yon fanm ansent ki se manb fanmi moun nan ak enfòmasyon jenetik nenpòt anbriyon yon moun oswa yon manb fanmi legalman pote pandan l’ap itilize teknoloji repwodiksyon ki asiste.

Diskriminasyon Akoz Enfòmasyon Jenetik

La lwa entèdi diskriminasyon sou baz enfòmasyon jenetik lè sa konsène tout aspè anplwa a, ki genyen ladan lè y’ap anboche, revoke, peye, atribisyon travay, pwomosyon, revokasyon, fòmasyon, avantaj anplis, oswa tout lòt tèm oswa kondisyon travay. Yon anplwayè pa kapab janm itilize enfòmasyon jenetik pou pran yon desizyon sou anplwa paske enfòmasyon jenetik yo pa genyen rapò ak aktyèl kapasite yon moun pou travay.

Asèlman Akoz Enfòmasyon Jenetik

La lwa entèdi diskriminasyon sou baz enfòmasyon jenetik lè sa konsène tout aspè anplwa a, ki genyen ladan lè y’ap anboche, revoke, peye, atribisyon travay, pwomosyon, revokasyon, fòmasyon, avantaj anplis, oswa tout lòt tèm oswa kondisyon travay. Yon anplwayè pa kapab janm itilize enfòmasyon jenetik pou pran yon desizyon sou anplwa paske enfòmasyon jenetik yo pa genyen rapò ak aktyèl kapasite yon moun pou travay.

Zak Revanj/Reprezay

Selon GINA, li ilegal pou revoke, retire nan grad, oswa yon lòt fason fè "zak revanj" kont yon moun ki aplike oswa yon anplwaye paske li te depoze yon chaj sou diskriminasyon, paske li te patisipe nan yon pwosedi diskriminasyon (tankou yon ankèt sou diskriminasyon oswa yon pouswit), oswa paske li te opoze ak diskriminasyon an nan nenpòt fason.

Règleman Kont Akizisyon Enfòmasyon Jenetik

Li jeneralman ilegal pou yon antite ki kouvri jwenn enfòmasyon jenetik yo. Genyen sis ti eksepsyon nan entèdiksyon sa a:

  • Akizisyon envolontè de enfòmasyon jenetik yo pa vyole GINA a, tankou nan sitiyasyon kote yon responsab oswa yon sipèvizè tonbe sou yon moun k’ap pale konsènan maladi yon manb nan fanmi li.
  • Ou kapab jwenn enfòmasyon jenetik (tankou istwa medikal familyal) nan kad sèvis sante ak sèvis jenetik yo, ki genyen ladan pwogram byennèt, ki ofri pa anplwayè a sou yon baz volontè, si kèk nan egzijans espesifik to satisfè.
  • Ou kapab jwenn istwa medikal familyal nan kad pwosesis sètifikasyon pou konje FMLA a (oswa konje selon lwa eta oswa lwa lokal yo an konfòmite politik yon anplwayè), kote yon anplwaye ap mande konje pou pran swen yon manb fanmi ki genyen yon gwo pwoblèm sante.
  • Ou kapab jwenn enfòmasyon jenetik yo atravè dokiman ki disponib pou piblik la oswa pou rezon komèsyal tankou jounal, depi anplwayè a p’ap chèche sous sa yo ki genyen entansyon pou jwenn enfòmasyon jenetik oswa pou aksede nan sous ki plis prezan pou jwenn enfòmasyon jenetik (tankou sit entènèt ak gwoup diskisyon sou entènèt ki konsantre sou pwoblèm tankou tès jenetik yon moun ak diskriminasyon jenetik).
  • Ou kapab jwenn enfòmasyon jenetik yo atravè yon pwogram kontwòl jenetik ki kontwole efè biyolojik sibstans toksik nan espas travay la kote la lwa egzije kontwòl la oswa, selon kondisyon ki defini ak anpil prekosyon,kote pwogram nan volontè.
  • Akizisyon enfòmasyon jenetik anplwaye yo pa anplwayè yo ka angaje nan tès ADN nan pou rezon aplikasyon la lwa atanke yon jidisyè oswa pou rezon imen rete idantifikasyon ki otorize, men enfòmasyon jenetik yo kapab sèlman itilize pou analiz makè ADN yo pou kontwòl kalite pou detekte kontaminasyon echantiyon.

Konfidansyalite Enfòmasyon Jenetik

Epi tou li ilegal pou yon antite ki kouvri pataje enfòmasyon jenetik konsènan moun ki aplike yo, anplwaye oswa manm yo. Antite ki kouvri yo dwe konsève enfòmasyon jenetik yo konfidansyèl nan yon dosye medikal ki separe. (Enfòmasyon jenetik yo dwe konsève nan menm dosye a menm jan ak lòt enfòmasyon medikal yo selon Lwa sou Ameriken ki Genyen Andikap la.) Genyen eksepsyon limite pou règleman pou pa pataje a, tankou eksepsyon ki prevwa pataj enfòmasyon jenetik ki enpòtan yo bay reponsab gouvènman k’ap fè ankèt selon Seksyon II GINA ak pou pataj ki fèt selon yon òdonans tribinal.

Kouvèti pou Anplwayè

15 anplwaye oswa plis

 

Delè

180 jou pou depoze yon chaj
(kapab pwolonje pa lwa eta a)

Anplwaye federal; yo genyen 45 jou pou kontakte yon Konseye EEO

 

 

"EEO se Lwa a"

EEO te revize afich “EEO se Lwa a” pou ajoute enfòmasyon konsènan GINA ak lòt chanjman nan lwa federal la sou diskriminasyon.

Kòmande oswa enprime Afich la