Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Chiều Cao & Cân Nặng

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Chiều Cao & Cân Nặng

Yêu cầu về chiều cao và cân nặng có xu hướng hạn chế không cân xứng đến cơ hội việc làm của một số nhóm người được bảo vệ và trừ khi chủ lao động có thể chứng minh rằng nhu cầu đó có liên quan đến công việc như thế nào, yêu cầu này có thể được coi là bất hợp pháp theo luật của liên bang. Một số tiểu bang và địa phương có luật cấm cụ thể đối với phân biệt đối xử dựa trên chiều cao và cân nặng trừ khi đó là yêu cầu của công việc thực tế. Do vậy, trừ khi có liên quan đến công việc, nên tránh đặt các câu hỏi về chiều cao và cân nặng.