Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Quý vị có thể trông đợi điều gì sau khi nộp cáo buộc

Quý vị có thể trông đợi điều gì sau khi nộp cáo buộc

Lưu ý: Nhân viên của liên bang và người xin làm việc cho liên bang có quy trình khiếu nại khác.

Truy Cập Thông Tin Cáo Buộc qua Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC

Quý vị có thể xem cáo buộc của mình thông qua Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC sau khi quý vị đã đăng ký. Nếu quý vị đã gửi thắc mắc trực tuyến, quý vị đã đăng ký và có thể đăng nhập vào Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC với tư cách là “Người Dùng Trở Lại”. Nếu quý vị có cáo buộc đã nộp sau ngày 1 tháng Giêng, 2016, khiếu nại đó đang được điều tra và quý vị chưa đăng ký Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC, quý vị có thể đăng ký bằng cách:

1.     Truy cập https://publicportal.eeoc.gov/portal/

2.     Chọn My EEOC Cases.

3.     Nhấn vào Sign-Up Now (Đăng ký ngay) dưới phần New Users (Người dùng mới).

  • Nhập thông tin liên hệ của quý vị và tạo mật khẩu.
  • Khi quý vị tạo tài khoản, quý vị sẽ được tự động đăng nhập vào Cổng Thông Tin Công Cộng này.

4.     Sau khi quý vị đăng nhập, quý vị sẽ được chuyển thẳng tới cáo buộc của mình.

Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC cho phép quý vị:

  • Cập nhật thông tin liên lạc - điều quan trọng là thông tin liên lạc của quý vị phải cập nhật và chính xác.
  • Tải lên thư trình bày của luật sư của quý vị nếu có
  • Tải lên tài liệu hỗ trợ cho cáo buộc của quý vị
  • Yêu cầu Tuyên Bố về Quan Điểm của bị đơn nếu bị đơn nộp một bản, và tải lên phản hồi của quý vị
  • Kiểm tra trạng thái cáo buộc của quý vị

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp cáo buộc, chúng tôi sẽ gửi một thông báo về cáo buộc cho chủ lao động. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu cả quý vị lẫn chủ lao động tham gia vào chương trình hòa giải. Nếu các luật mà EEOC thực thi không áp dụng cho khiếu nại của quý vị hoặc nếu cáo buộc của quý vị không đúng lúc, hoặc chúng tôi quyết định rằng chúng tôi có thể không xác định được luật có bị vi phạm hay không, chúng tôi sẽ đóng lại điều tra đối với cáo buộc của quý vị và thông báo cho quý vị.

Hòa Giải

Nếu quý vị và chủ lao động đồng ý hòa giải, một người hòa giải sẽ cố gắng giúp cả hai đạt được một thỏa thuận tự nguyện. Hòa giải cho phép quý vị và chủ lao động trao đổi về vấn đề lo ngại của quý vị. Người hòa giải không quyết định ai đúng, ai sai, nhưng rất giỏi trong việc đưa ra những gợi ý về cách giải quyết vấn đề và các bất đồng.

Điều Tra

Nếu cáo buộc không được chuyển đến buổi hòa giải, hoặc nếu buổi hòa giải không giải quyết được, chúng tôi sẽ luôn yêu cầu chủ lao động gửi cho chúng tôi câu trả lời cho cáo buộc của quý vị bằng văn bản (gọi là “Tuyên Bố Quan Điểm của Bị Đơn”). Quý vị sẽ nhận được email ngay sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố về quan điểm này và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị để quý vị xem xét. Đăng nhập Cổng Thông Tin Công Cộng để nhận bản sao tuyên bố về quan điểm.

Quý vị có thể tải lên phản hồi của mình trên Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC. Chúng tôi yêu cầu quý vị phản hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được. Để biết thêm thông tin, xem Quy Trình của EEOC về Tuyên Bố Quan Điểm của Bị Đơn. Chúng tôi có thể yêu cầu chủ lao động trả lời các câu hỏi của chúng tôi về những yêu cầu trong cáo buộc của quý vị.

Chúng tôi điều tra một cáo buộc bằng cách nào tùy thuộc vào thông tin và kiểu thông tin chúng tôi cần thu thập. Trong một số trường hợp, chúng tôi tới nơi của chủ lao động để phỏng vấn và thu thập tài liệu. Trong trường hợp khác, chúng tôi phỏng vấn nhân chứng và yêu cầu cấp tài liệu. Sau khi kết thúc điều tra, chúng tôi sẽ cho quý vị và chủ lao động biết kết quả.

Cuộc điều tra kéo dài bao lâu tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có lượng thông tin cần thu thập và phân tích. Bình quân, chúng tôi mất khoảng 10 tháng để điều tra một cáo buộc. Chúng tôi thường có thể xử lý một cáo buộc nhanh hơn thông qua hòa giải (thường dưới 3 tháng). Quý vị có thể kiểm tra tình trạng cáo buộc của mình thông qua Hệ Thống Tình Trạng Cáo Buộc Trực Tuyến của EEOC.

Bổ Sung Cáo Buộc

Nếu, sau khi quý vị nộp cáo buộc, xảy ra các sự kiện mới mà quý vị tin là hành vi phân biệt đối xử, chúng tôi có thể bổ sung những sự kiện này vào cáo buộc của quý vị và điều tra chúng. Đây được gọi là “sửa đổi” cáo buộc. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể quyết định xem liệu có tốt hơn không nếu đệ trình một cáo buộc mới về phân biệt đối xử. Nếu có các sự kiện mới được thêm vào cáo buộc của quý vị hoặc quý vị nộp một cáo buộc mới, chúng tôi sẽ cáo buộc mới hoặc cáo buộc được sửa đổi tới chủ lao động và điều tra các sự kiện mới cùng với những cáo buộc còn lại. Xin lưu ý rằng, quý vị phải tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn nộp cáo buộc nếu quý vị muốn sửa đổi một cáo buộc. Thực tế là việc quý vị nộp một cáo buộc sớm hơn không có nghĩa là thời hạn này được kéo dài. Vì lý do này, quý vị nên liên hệ ngay với điều tra viên của mình nếu quý vị nghĩ rằng đã xảy ra các sự kiện khác mang tính phân biệt đối xử.

Trát Đòi Hầu Tòa

Nếu chủ lao động từ chối hợp tác với cuộc điều tra của EEOC, EEOC có thể ban hành một trát đòi hầu tòa hành chính để thu thập tài liệu, bằng chứng hoặc có được quyền tiếp cận cơ sở.

Yêu Cầu Thông Báo Quyền Được Kiện

Nếu quý vị đã nộp cáo buộc theo Đề Mục VII (phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính và nguồn gốc quốc gia), hoặc theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) dựa trên tình trạng khuyết tật, quý vị phải có Thông Báo Quyền Được Kiện từ EEOC mới có thể gửi đơn kiện tới tòa án liên bang. Nhìn chung, EEOC phải có 180 ngày để giải quyết cáo buộc của quý vị. Mặc dù, trong một số trường hợp, EEOC có thể đồng ý cấp Thông Báo Quyền Được Kiện trước 180 ngày.

Nếu quý vị đã nộp vi phạm theo Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác trong Tuyển Dụng (phân biệt đối xử dựa trên độ tuổi từ 40 trở lên), quý vị không cần phải có Thông Báo Quyền Được Kiện của EEOC. Quý vị có thể nộp đơn kiện lên tòa án liên bang 60 ngày sau khi quý vị đã nộp cáo buộc đến EEOC.

Nếu quý vị đã nộp vi phạm theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng (phân biệt đối xử về tiền lương dựa trên giới tính), quý vị không cần phải có Thông Báo Quyền Được Kiện của EEOC. Quý vị có thể nộp đơn kiện tới tòa án liên bang trong vòng hai năm kể từ ngày quý vị nhận được séc lương mang tính phân biệt đối xử cuối cùng.

Hành Động Khả Dĩ Sau Khi Điều Tra Kết Thúc

Nếu chúng tôi không thể xác định rằng luật có bị vi phạm hay không, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo Quyền Được Kiện. Thông báo này cho phép quý vị nộp đơn kiện lên tòa án. Nếu chúng tôi xác định được rằng luật đã bị vi phạm, chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được một thỏa thuận tự nguyện với chủ lao động. Nếu không thành công, trường hợp của quý vị sẽ được chuyển tới nhân viên pháp lý của chúng tôi (hoặc tới Bộ Tư Pháp trong một số trường hợp), nhân viên này sẽ quyết định xem EEOC có nên nộp đơn kiện không. Nếu chúng tôi quyết định không nộp đơn kiện, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo Quyền Được Kiện.