Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Nộp Cáo Buộc về Phân Biệt Đối Xử

Nộp Cáo Buộc về Phân Biệt Đối Xử

Lên EEOC

Nếu quý vị tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả việc đang mang thai, bản dạng giới tính và xu hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền, quý vị có thể nộp Cáo Buộc về Phân Biệt Đối Xử. Cáo buộc về phân biệt đối xử là một bản tuyên bố có chữ ký khẳng định rằng chủ lao động, nghiệp đoàn hoặc tổ chức lao động nào đó đã có hành vi phân biệt đối xử về việc làm. Cáo buộc này yêu cầu EEOC thực hiện hành động khắc phục.

Tất cả các luật EEOC thực thi, ngoại trừ Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng (Equal Pay Act), đều yêu cầu quý vị phải gửi Cáo Buộc về Phân Biệt Đối Xử cho chúng tôi trước khi quý vị có thể kiện chủ lao động về phân biệt đối xử trong công việc. Ngoài ra, một cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan, thay mặt cho một người khác, có thể gửi cáo buộc để bảo vệ danh tính của người bị phân biệt đối xử. Quý vị phải tuân thủ giới hạn thời gian khi nộp cáo buộc. Theo các luật EEOC thực thi, cơ quan này phải thông báo cho chủ lao động rằng có người đã nộp cáo buộc chống lại chủ lao động.

Quý vị có thể hoàn thành Cáo Buộc về Phân Biệt Đối Xử thông qua Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC sau khi quý vị gửi câu hỏi và chúng tôi phỏng vấn quý vị. Nộp cáo buộc chính thức về phân biệt đối xử trong việc làm là một vấn đề nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm của EEOC, sử dụng cơ hội trao đổi những lo lắng của quý vị với nhân viên EEOC trong một buổi phỏng vấn là cách tốt nhất để đánh giá cách xử lý những lo lắng của quý vị về phân biệt đối xử trong việc làm và xác định nộp cáo buộc về phân biệt đối xử có phải là con đường phù hợp dành cho quý vị hay không. Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng có nộp cáo buộc hay không thuộc về quý vị.

Nếu quý vị có không quá 60 ngày để nộp cáo buộc kịp thời, Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC sẽ cung cấp chỉ dẫn đặc biệt để quý vị nhanh chóng cung cấp thông tin cần thiết cho EEOC và cách nộp cáo buộc một cách nhanh chóng. Hoặc, vào Tìm văn phòng gần nhất của quý vị (Find Your Nearest Office) và nhập mã zip của quý vị để biết thông tin liên hệ của văn phòng EEOC gần quý vị nhất.

Theo các luật EEOC thực thi, cơ quan này phải chấp nhận cáo buộc về hành vi phân biệt đối xử trong việc làm. Nếu các luật này không áp dụng cho khiếu nại của quý vị, nếu quý vị không nộp cáo buộc trong giới hạn thời gian theo quy định của luật, hoặc nếu EEOC quyết định giới hạn điều tra, EEOC sẽ bác cáo buộc mà không điều tra thêm và sẽ thông báo cho quý vị về các quyền hợp pháp của quý vị.

Lên Cơ Quan Tiểu Bang hoặc Địa Phương

Rất nhiều tiểu bang và khu vực tài phán địa phương có luật chống phân biệt đối xử riêng, và các cơ quan chịu trách nhiệm thực thi những luật này (Cơ Quan Thực Hành Việc Làm Công Bằng (Fair Employment Practices Agencies, hay FEPA). Nếu quý vị nộp cáo buộc lên FEPA, cáo buộc đó sẽ tự động được "đồng gửi" lên EEOC nếu luật liên bang được áp dụng. Quý vị không cần phải gửi đơn tới cả hai cơ quan này.

Lưu ý: Nhân viên của liên bang và người xin việc có mức bảo vệ tương đương nhưng quy trình khiếu nại khác nhau.

Nhân Viên và Người Xin Việc của Chính Quyền Liên Bang

Quy trình nộp khiếu nại về phân biệt đối xử chống lại cơ quan chính quyền liên bang khác với quy trình nộp cáo buộc chống lại chủ lao động công hoặc tư. Đối với các khiếu nại về phân biệt đối xử chống lại cơ quan chính quyền liên bang, quy trình sẽ khác. Đến phần Nhân viên & Người xin việc của liên bang (Federal Employees & Applicants) để biết chi tiết về những quy trình này. Nhân viên và người xin làm việc cho liên bang có thể yêu cầu một phiên điều trần hoặc nộp kháng cáo lên EEOC qua Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC, cổng này cho phép các cá nhân:

  • Tạo tài khoản
  • Yêu cầu điều trần
  • Nộp kháng cáo
  • Xác định người đại diện và cung cấp thông tin liên hệ
  • Nộp và nhận tài liệu hỗ trợ cho yêu cầu điều trần hoặc kháng cáo