Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Phạm Vi Điều Chỉnh

Phạm Vi Điều Chỉnh

Chủ lao động phải có số lượng nhân viên cụ thể mới phải chịu sự điều chỉnh của các luật chúng tôi thực thi. Số lượng này thay đổi tùy thuộc vào loại hình chủ lao động (ví dụ, chủ lao động có phải là công ty tư nhân, cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc địa phương, cơ quan liên bang, cơ quan giới thiệu việc làm, hay là nghiệp đoàn lao động không) và loại phân biệt đối xử bị cáo buộc (ví dụ, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả việc đang mang thai, bản dạng giới tính và xu hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền của một người).

Đọc các yêu cầu về phạm vi điều chỉnh dành cho:

Cũng xem:

Nếu chủ lao động có số lượng nhân viên như yêu cầu thì quý vị sẽ được bảo vệ theo luật chống phân biệt đối xử nếu quý vị là:

  • Nhân viên
  • Người xin việc
  • Cựu nhân viên
  • Người xin việc hoặc người tham gia chương trình đào tạo hoặc chương trình học nghề

Tuổi Tác hoặc Tình Trạng Khuyết Tật & Phạm Vi Điều Chỉnh

Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến phân biệt đối xử về tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật của mình, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu khác để được bảo vệ.

Tư Cách Công Dân & Phạm Vi Điều Chỉnh

Đạo Luật Cải Tổ và Kiểm Soát Di Trú (Immigration Reform and Control Act, IRCA) năm 1986 cấm các chủ lao động có quy mô nhỏ hơn (có từ 4-14 nhân viên) phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia. IRCA cũng cấm chủ lao động có từ 4 nhân viên trở lên (và nhà tuyển dụng cũng như người giới thiệu việc làm thu phí) không được phân biệt đối xử dựa trên tình trạng tư cách công dân; không được phân biệt đối xử trong quá trình xác thực tính hội đủ điều kiện về việc làm; và không được trả thù.

Các cáo buộc về phân biệt đối xử theo IRCA sẽ do Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Tư Vấn Đặc Biệt về Thực Hành Việc Làm Bất Công Liên Quan Đến Nhập Cư Xử Lý:

1-800-255-7688 (số thoại dành cho nhân viên/người xin việc),
1-800-237-2515 (TTY dành cho nhân viên/người xin việc),
1-800-255-8155 (số thoại dành cho chủ lao động), hoặc
1-800-362-2735 (TTY dành cho chủ lao động), hoặc
http://www.usdoj.gov/crt/osc.

Hải Ngoại & Phạm Vi Điều Chỉnh

Lao động người Mỹ do công ty Hoa Kỳ ở nước ngoài tuyển dụng sẽ được hưởng phạm vi bảo vệ giống như lao động ở tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là phạm vi bảo vệ của luật chống phân biệt đối xử sẽ đi theo người lao động, với điều kiện là người lao động đó là công dân Mỹ đang làm việc cho công ty Mỹ.

Xác Định Ai Được Bảo Vệ

Những người không được chủ lao động thuê làm việc, chẳng hạn các nhà thầu độc lập, sẽ không thuộc phạm vi bảo vệ của luật chống phân biệt đối xử. Biết một người có phải là nhân viên của một tổ chức (ví dụ: không phải nhà thầu) hay không sẽ rất phức tạp. Nếu không chắc liệu quý vị có được bảo vệ hay không, quý vị nên liên hệ với một trong số các văn phòng khu vực của chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể xác định giúp quý vị.