Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Nộp Đơn Kiện

Nộp Đơn Kiện

Lưu ý: Nhân viên của liên bang và người xin việc làm cho liên bang có quy trình khiếu nại khác.

Yêu Cầu về Nộp Cáo Buộc và Thông Báo Quyền Được Kiện

Nếu quý vị có kế hoạch nộp đơn kiện theo luật liên bang, trong đó cáo buộc hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả việc đang mang thai, bản dạng giới tính và xu hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền hoặc trả thù, đầu tiên quý vị phải nộp cáo buộc lên EEOC (ngoại trừ đơn kiện theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, xem bên dưới).

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo Quyền Được Kiện khi EEOC kết thúc điều tra. Quý vị cũng có thể yêu cầu văn phòng EEOC đang thực hiện điều tra cáo buộc của quý vị gửi Thông Báo Quyền Được Kiện nếu quý vị muốn nộp đơn kiện tại tòa án trước khi việc điều tra kết thúc (xem bên dưới). Thông báo này cho phép quý vị nộp đơn kiện tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang.

Quý Vị Có 90 Ngày Để Nộp Đơn Kiện Tại Tòa Án

Ngay khi quý vị nhận được Thông Báo Quyền Được Kiện, quý vị phải nộp đơn kiện trong vòng 90 ngày. Thời hạn này do luật quy định. Nếu không nộp đúng thời hạn quy định, quý vị có thể bị ngăn không cho gửi tiếp đơn kiện.

Những Ngoại Lệ Khi Gửi Đơn Kiện

Đơn Kiện Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác (ADEA)

Nếu quý vị có kế hoạch nộp đơn kiện về phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, quý vị phải nộp cáo buộc nhưng quý vị không cần phải có Thông Báo Quyền Được Kiện thì mới được nộp đơn kiện lên tòa án. Quý vị có thể nộp đơn kiện lên tòa án bất kỳ khi nào sau khi đã qua 60 ngày kể từ ngày quý vị nộp cáo buộc (nhưng không muộn hơn 90 ngày sau khi quý vị nhận được thông báo rằng điều tra của chúng tôi đã kết thúc).

Đơn Kiện về Tiền Lương Công Bằng (EPA)

Nếu quý vị có kế hoạch nộp đơn kiện theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, quý vị không phải nộp cáo buộc hoặc phải xin Thông Báo Quyền Được Kiện thì mới được nộp đơn kiện. Thay vào đó, quý vị có thể đến thẳng tòa án, với điều kiện là quý vị nộp đơn kiện trong vòng hai năm kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử về tiền lương (3 năm nếu phân biệt đối xử đó là cố ý).

Theo Đề Mục VII, hành vi phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong thanh toán tiền lương và các lợi ích cũng là bất hợp pháp. Nếu quý vị có khiếu nại theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, có thể có lợi thế nếu quý vị cũng nộp khiếu nại theo Đề Mục VII. Để nộp đơn kiện theo Đề Mục VII lên tòa án, quý vị phải nộp cáo buộc lên EEOC và nhận được Thông Báo Quyền Được Kiện.

Nộp Đơn Kiện Trước Khi Điều Tra Kết Thúc

Nếu quý vị muốn nộp đơn kiện trước khi chúng tôi kết thúc điều tra, quý vị có thể yêu cầu Thông Báo Quyền Được Kiện.

Cách Yêu Cầu Thông Báo Quyền Được Kiện:

Nếu quý vị đã có tài khoản đăng ký trên Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC, quý vị có thể gửi yêu cầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản cáo buộc của mình và tải yêu cầu lên. Nếu quý vị không có tài khoản cáo buộc trực tuyến, hãy gửi yêu cầu Thông Báo Quyền Được Kiện tới văn phòng của EEOC chịu trách nhiệm điều tra cáo buộc của quý vị và ghi số cáo buộc EEOC của quý vị cũng như tên của các bên.

  • Sau 180 ngày kể từ ngày quý vị nộp cáo buộc.
    Nếu đã quá 180 ngày kể từ ngày quý vị nộp cáo buộc, luật yêu cầu chúng tôi cung cấp cho quý vị thông báo này nếu quý vị yêu cầu.
  • Trước 180 ngày kể từ ngày quý vị nộp cáo buộc.
    Nếu chưa hết 180 ngày, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho quý vị thông báo nếu chúng tôi không thể kết thúc điều tra trong vòng 180 ngày.

Nếu quý vị muốn EEOC tiếp tục điều tra cáo buộc của quý vị, quý vị không được yêu cầu Thông Báo Quyền Được Kiện.

Đơn Kiện của EEOC

Trong hầu hết các trường hợp, EEOC chỉ có thể nộp đơn kiện để thực thi luật sau khi điều tra và phát hiện rằng có lý do hợp lý để tin rằng đã xảy ra phân biệt đối xử, và không thể giải quyết vấn đề này thông qua quy trình được gọi là “hòa giải.” EEOC có toàn quyền đưa cáo buộc nào ra tòa nếu nỗ lực hòa giải không thành công, cuối cùng là đưa ra tòa một tỷ lệ nhỏ các cáo buộc trong số tất cả các cáo buộc đã nhận được. Khi quyết định có nộp đơn kiện không, EEOC xem xét một vài yếu tố, chẳng hạn như thế mạnh của chứng cứ, các vấn đề trong vụ việc, và tác động rộng hơn mà vụ kiện này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của EEOC trong việc ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Quốc hội cũng cho các cá nhân quyền nộp đơn kiện lên tòa.

Tìm Luật Sư Giúp Quý Vị Nộp Đơn Kiện

Theo yêu cầu, các văn phòng của EEOC có thể cung cấp cho quý vị danh sách các luật sư tại địa phương đã chứng tỏ với EEOC là họ chuyên về luật lao động và việc làm; EEOC không đưa ra khuyến nghị cụ thể.

Các tổ chức sau đây cũng cung cấp danh bạ của các luật sư đại diện cho người lao động nếu quý vị đang cân nhắc nộp đơn kiện:

Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ - http://apps.americanbar.org/legalservices/lris/directory/
Danh Bạ Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ được sắp xếp theo tiểu bang và theo vấn đề pháp lý.

Hiệp Hội Luật Sư Việc Làm Quốc Gia: http://exchange.nela.org/network/findalawyer
NELA là tổ chức luật sư chuyên nghiệp quốc gia đại diện cho người lao động trong các vụ kiện về việc làm.

Bình Đẳng Tại Nơi Làm Việc: http://www.workplacefairness.org/find-attorney
Danh Bạ Luật Sư Về Bình Đẳng Tại Nơi Làm Việc có các luật sư trên khắp Hoa Kỳ chủ yếu đại diện cho người lao động trong các vụ việc về việc làm.