Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Tổng quan về EEOC

Tổng quan về EEOC

Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Công Bằng Hoa Kỳ (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) chịu trách nhiệm thực thi các luật liên bang quy định việc phân biệt đối xử với người xin việc hoặc nhân viên vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả việc đang mang thai, tình trạng chuyển giới và xu hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền của họ là bất hợp pháp.

Hầu hết các chủ lao động có tối thiểu 15 nhân viên đều chịu sự điều chỉnh của các luật EEOC (đối với trường hợp phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, số lượng nhân viên là 20). Hầu hết các nghiệp đoàn lao động và cơ quan giới thiệu việc làm cũng chịu sự điều chỉnh của luật.

Luật áp dụng cho tất cả các kiểu tình huống tại nơi làm việc, bao gồm tuyển dụng, sa thải, thăng chức, quấy rối, đào tạo, tiền lương và các lợi ích.

Thẩm Quyền & Vai Trò

EEOC có thẩm quyền điều tra các cáo buộc về phân biệt đối xử đối với chủ lao động mà chịu sự điều chỉnh của luật. Vai trò trong điều tra của chúng tôi là đánh giá công bằng và chính xác các cáo buộc, rồi sau đó đưa ra quyết định. Nếu chúng tôi phát hiện thấy đã có sự phân biệt đối xử, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý cáo buộc. Nếu nỗ lực của chúng tôi không thành công, chúng tôi có quyền nộp đơn kiện để bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và lợi ích của cộng đồng và kiện một tỷ lệ nhỏ trong số những trường hợp này. Khi quyết định nộp đơn kiện, EEOC xem xét một vài yếu tố, chẳng hạn như thế mạnh của chứng cứ, các vấn đề trong vụ việc, và tác động rộng hơn mà vụ kiện này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của EEOC trong việc ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Chúng tôi cũng nỗ lực phòng ngừa hành vi phân biệt đối xử trước khi nó xảy ra thông qua các chương trình tiếp cận, giáo dục và hỗ trợ kỹ thuật.

EEOC cung cấp sự lãnh đạo và hướng dẫn cho các cơ quan liên bang về tất cả các khía cạnh của chương trình cơ hội việc làm công bằng của chính quyền liên bang. EEOC đảm bảo phòng ban và cơ quan liên bang tuân thủ các quy định của EEOC, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan liên bang tham gia phân xử khiếu nại EEO, giám sát và đánh giá các chương trình việc làm xác nhận của các cơ quan liên bang, soạn và phân phối tài liệu giáo dục trong khu vực liên bang và tiến hành đào tạo cho những người liên quan, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các Thẩm phán hành chính thực hiện buổi điều trần về các khiếu nại EEO, và phân xử những kháng cáo đối với quyết định hành chính của các cơ quan liên bang về khiếu nại EEO.

Địa Điểm

Chúng tôi tiến hành công việc thông qua các văn phòng trụ sở ở Washington, D.C. và thông qua 53 văn phòng khu vực phục vụ cho tất cả các vùng trên cả nước.

Tầm nhìn của EEOC:

Công bình và bao gồm cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người tại nơi làm việc.

Nhiệm vụ của EEOC:

Ngăn ngừa và cung cấp biện pháp loại bỏ sự phân biệt đối xử bất hợp pháp trong công việc và thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.