Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Hòa Giải

Hòa Giải

Hòa giải là một cách không chính thức và bí mật để mọi người giải quyết tranh chấp thông qua sự giúp đỡ của một người hòa giải trung lập được đào tạo để giúp mọi người thảo luận về những khác biệt giữa họ. Người hòa giải không quyết định ai đúng, ai sai hoặc ban hành một quyết định. Thay vào đó, người hòa giải giúp các bên đưa ra giải pháp của mình cho các vấn đề.

Lưu ý: Các cơ quan liên bang phải có chương trình giải quyết tranh chấp thay thế. Hầu hết đều sử dụng hòa giải, nhưng không nhất thiết là quy trình của EEOC.

Các Lợi Ích Của Hòa Giải

Một trong những lợi ích lớn nhất của hòa giải là cho phép mọi người giải quyết cáo buộc một cách thân thiện và theo cách đáp ứng nhu cầu của riêng họ. Đồng thời, cáo buộc cũng có thể được giải quyết nhanh hơn thông qua hòa giải. Trung bình mất dưới 3 tháng để giải quyết cáo buộc thông qua hòa giải, trong khi có thể mất 10 tháng trở lên để điều tra cáo buộc. Hòa giải là công bằng, hiệu quả và có thể giúp các bên tránh được kiện tụng và điều tra dài hạn.

Quy Trình Hòa Giải của EEOC

Ngay sau cáo buộc được nộp, chúng tôi có thể liên hệ với cả nhân viên và chủ lao động để hỏi xem họ có muốn tham gia hòa giải không. Quyết định tham gia hòa giải là hoàn toàn tự nguyện. Nếu một bên nào đó từ bỏ hòa giải, cáo buộc sẽ được chuyển đến điều tra viên. Nếu cả hai bên đồng ý hòa giải, chúng tôi sẽ xếp lịch hòa giải, buổi này sẽ do một người hòa giải được đào tạo và có kinh nghiệm chủ trì. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận tại buổi hòa giải, cáo buộc này sẽ được điều tra giống như bất kỳ cáo buộc nào khác. Một thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký đạt được trong buổi hòa giải có thể thi hành được tại tòa án, giống như bất kỳ hợp đồng nào khác.

Thời Gian và Chi Phí Hòa Giải

Một buổi hòa giải thường kéo dài từ 3 đến 4 giờ, mặc dù thời gian có thể thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của trường hợp. Các bên tham gia buổi hòa giải không phải trả phí.

Ai Nên Tham Dự Buổi Hòa Giải

Tất cả các bên liên quan đến cáo buộc đều nên tham dự buổi hòa giải. Nếu quý vị đại diện cho chủ lao động, quý vị phải quen thuộc với các thông tin về cáo buộc và có quyền giải quyết cáo buộc thay mặt cho chủ lao động. Mặc dù quý vị không phải đưa theo luật sư tới buổi hòa giải, mỗi bên đều có thể chọn đưa luật sư theo. Người hòa giải sẽ quyết định luật sư có vai trò gì trong buổi hòa giải.