Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Giới Hạn Thời Gian Nộp Cáo Buộc

Giới Hạn Thời Gian Nộp Cáo Buộc

Luật chống phân biệt đối xử quy định giới hạn thời gian nộp cáo buộc về phân biệt đối xử. Nhìn chung, quý vị cần nộp cáo buộc trong vòng 180 ngày theo lịch kể từ ngày xảy ra phân biệt đối xử. Thời hạn nộp trong vòng 180 ngày theo lịch được gia hạn thành 300 ngày theo lịch nếu cơ quan tiểu bang hoặc địa phương thực thi luật cấm phân biệt đối xử về việc làm với cùng căn cứ. Các quy định đối với cáo buộc phân biệt đối xử về tuổi tác có sự khác nhau đôi chút. Đối với phân biệt đối xử về tuổi tác, thời hạn nộp chỉ được gia hạn thành 300 ngày nếu có luật tiểu bang cấm phân biệt đối xử về tuổi tác trong việc làm và cơ quan hoặc chính quyền tiểu bang thực thi luật đó. Thời hạn này không được gia hạn nếu chỉ có luật địa phương cấm phân biệt đối xử về tuổi tác.

Lưu ý: Nhân viên và người xin làm việc cho liên bang có quy trình khiếu nại khác, và nói chung phải liên hệ với tư vấn viên EEO của cơ quan trong vòng 45 ngày. Giới hạn thời gian có thể được kéo dài trong một số hoàn cảnh cụ thể.

Bất kể quý vị có bao nhiêu thời gian để nộp cáo buộc, tốt nhất là quý vị nên nộp ngay khi đã quyết định quý vị muốn làm gì.

Nhìn chung, giới hạn thời gian nộp cáo buộc lên EEOC sẽ không được gia hạn trong khi quý vị nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua một nơi xét xử khác, chẳng hạn quy trình khiếu nại nội bộ, khiếu nại của nghiệp đoàn, trọng tài hoặc hòa giải trước khi nộp cáo buộc lên EEOC. Quý vị có thể theo đuổi cách giải quyết tại các nơi xét xử khác cùng lúc với việc xử lý cáo buộc của EEOC.

Thời hạn này đã bao gồm ngày nghỉ và ngày cuối tuần mặc dù nếu thời hạn rơi vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, quý vị sẽ có thời hạn vào ngày làm việc tiếp theo. Biết được quý vị có bao nhiêu thời gian để nộp cáo buộc là công việc phức tạp. Nếu không chắc liệu quý vị còn bao nhiêu thời gian nữa, hãy liên hệ với một trong số các văn phòng khu vực của chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể đánh giá là quý vị còn thời gian không.

Nếu Xảy Ra Nhiều Sự Kiện Phân Biệt Đối Xử

Đồng thời, nếu hơn một sự kiện phân biệt đối xử xảy ra, thời hạn thường áp dụng cho từng sự kiện. Ví dụ: quý vị bị giáng chức và bị sa thải một năm sau đó. Quý vị tin rằng chủ lao động quyết định giáng chức và sa thải quý vị vì chủng tộc của quý vị, và quý vị nộp cáo buộc vào ngày sau khi bị sa thải. Trong trường hợp này, chỉ khiếu nại về sa thải có yếu tố phân biệt đối xử mới phải kịp thời. Nói cách khác, quý vị phải nộp cáo buộc về giáng chức trong vòng 180/300 ngày kể từ ngày quý vị bị giáng chức. Nếu không, chúng tôi chỉ điều tra việc bị sa thải của quý vị. Quy tắc chung này có một ngoại lệ, tức là nếu quý vị cáo buộc hành vi quấy rối liên tục.

Quấy Rối Liên Tục

Trong trường hợp quấy rối, quý vị phải nộp cáo buộc trong vòng 180 ngày hoặc 300 ngày kể từ lần quấy rối gần nhất, mặc dù chúng tôi sẽ xem xét tất cả các lần quấy rối khi điều tra cáo buộc của quý vị, ngay cả khi những lần quấy rối trước kia đã xảy ra được hơn 180/300 ngày.

Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng và Giới Hạn Thời Gian

Nếu quý vị có kế hoạch nộp khiếu nại cáo buộc hành vi vi phạm Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng (trong đó thể hiện sự phân biệt đối xử về tiền lương và phúc lợi dựa trên giới tính), các thời hạn khác nhau sẽ được áp dụng. Theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, quý vị không cần phải nộp cáo buộc về phân biệt đối xử lên EEOC. Thay vào đó, quý vị được phép đến thẳng tòa án và nộp đơn kiện. Thời hạn nộp cáo buộc hoặc nộp đơn kiện theo EPA là hai năm kể từ ngày quý vị nhận được séc lương (thời hạn này được kéo dài thành ba năm trong trường hợp phân biệt đối xử có chủ tâm).

Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng và Đề Mục VII và Giới Hạn Thời Gian

Xin lưu ý, theo Đề Mục VII, hành vi phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong thanh toán tiền lương và các lợi ích cũng là bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là, nếu quý vị có khiếu nại theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, quý vị cũng có thể muốn nộp khiếu nại theo Đề Mục VII. Để theo đuổi khiếu nại theo Đề Mục VII, trước tiên, quý vị phải nộp cáo buộc lên EEOC. Việc quý vị nộp cáo buộc theo Đề Mục VII sẽ không kéo dài thời hạn để nộp đơn kiện theo EPA. Biết được quý vị có bao nhiêu thời gian để nộp cáo buộc là công việc phức tạp. Cũng khó xác định những mặt lợi và hại của việc nộp cáo buộc theo EPA thay vì nộp đơn kiện. Nhân viên văn phòng khu vực của chúng tôi sẽ rất vui được trao đổi với quý vị để quý vị có sự lựa chọn cho mình.