Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog
  3. Coverage ng mga Pederal na Ahensya ng Gobyerno

Coverage ng mga Pederal na Ahensya ng Gobyerno

Kung ikaw ay isang pederal na empleyado o aplikante sa trabaho, pinoprotektahan ka ng batas laban sa diskriminasyon sa mga batayan ng lahi, kulay, relihiyon, kasarian (kasama ang seksuwal na oryentasyon, pagkakakilanlan sa kasarian, at pagbubuntis), pinagmulang bansa, katandaan (simula 40 taong gulang), kapansanan at genetic na impormasyon (kasama ang medikal na kasaysayan ng pamilya). Hindi mahalaga kung gaano karaming empleyadong mayroon ang ahensya dahil saklaw ang lahat ng pederal na ahensya.

Ang mga pederal na empleyado at aplikante ay may ibang proseso ng pagrereklamo kumpara sa ibang mga empleyado.