Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật đối với Cơ Quan Chính Quyền Liên Bang

Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật đối với Cơ Quan Chính Quyền Liên Bang

Nếu quý vị là nhân viên của liên bang hoặc người xin việc, luật này sẽ bảo vệ quý vị khỏi bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả xu hướng tính dục, nhân dạng phái tính, và việc mang thai), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác cao hơn (bắt đầu từ tuổi 40), khuyết tật, và thông tin di truyền (gồm cả bệnh sử của gia đình). Không quan trọng là cơ quan đó có bao nhiêu nhân viên bởi vì tất cả các cơ quan liên bang đều chịu sự điều chỉnh của luật.

Nhân viên của liên bang và người xin việc có quy trình khiếu nại khác với các nhân viên khác.