Breadcrumb

  1. Home
  2. Enfòmasyon an kreyòl ayisyen
  3. Kouvèti Ajans Gouvènman Federal yo

Kouvèti Ajans Gouvènman Federal yo

Si ou se yon anplwaye federal oswa yon moun ki mande travay, la lwa pwoteje’w kont diskriminasyon sou baz ras, koulè relijyon, sèks (ki genyen gwosès), orijin nasyonal, laj (40 lane oswa plis), andikap oswa enfòmasyon jenetik. Kantite anplwaye ajans lan genyen pa enpòtan paske tout ajans federal yo kouvri.

Anplwaye federal ak moun ki mande travay yo genyen yon diferan pwosesis pou plent nan lòt anplwaye yo.