Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog
  3. Coverage ng Pang-estado at Lokal na Pamahalaan

Coverage ng Pang-estado at Lokal na Pamahalaan

Pangkalahatang Coverage

Kung may reklamo ka laban sa isang ahensya ng pang-estado o lokal na pamahalaan na kinasasangkutan ng lahi, kulay, relihiyon, kasarian (kasama ang pagbubuntis), pinagmulang bansa, edad (40 o mas matanda), kapansanan o genetic na impormasyon, ang ahensya ay sinasaklaw ng mga batas na ipinapatupad namin kung mayroon itong 15 o higit pang empleyadong nagtrabaho para sa ahensya nang mayroon nang kahit dalawampung linggo sa kalendaryo (sa taong ito o sa nakaraan).

Diskriminasyon ng Edad at Coverage

Kung ang iyong reklamo ay kinasasangkutan ng diskriminasyon ng edad, ang ahensya ng pang-estado o lokal na pamahalaan ay saklaw ng batas gaano man karaming empleyadong mayroon ito.

Equal Pay Act at Coverage

Halos lahat ng pang-estado o lokal na pamahalaan ay saklaw ng Equal Pay Act (EPA), kung saan ilegal na magbayad ng magkakaibang sahod sa mga lalaki at babae kung halos magkatumbas ang trabahong ginagawa nila sa iisang lugar ng trabaho.

Pagpasya sa Coverage ng Pang-estado at Lokal na Pamahalaan

Maaaring maging kumplikadong alamin kung saklaw ang isang pang-estado o lokal na pamahalaan o hindi. Kung hindi ka sigurado kung may coverage, dapat kang makipag-ugnayan sa isa sa mga field office namin sa lalong madaling panahon para magawa namin ang desisyong iyon. Mahalaga ring tandaan na, kung ang isang employer ay hindi saklaw ng mga batas na ipinapatupad namin, maaaring saklaw pa rin ang employer ng isang pang-estado o lokal na batas laban sa diskriminasyon. Kung ganoon nga, puwede ka naming i-refer sa pang-estado o lokal na ahensyang nagpapatupad sa batas na iyon.