Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật cho Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương

Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật cho Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương

Phạm Vi Điều Chỉnh Chung

Nếu quý vị khiếu nại một cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc địa phương liên quan đến chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả khi mang thai), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (từ 40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền, cơ quan này sẽ phải chịu sự điều chỉnh của luật chúng tôi thực thi nếu có từ 15 nhân viên trở lên đã làm việc cho cơ quan này được tối thiểu hai mươi tuần theo lịch (vào năm nay hoặc năm ngoái).

Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác và Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật

Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến phân biệt đối xử về tuổi tác, cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc địa phương này sẽ phải chịu sự điều chỉnh của luật bất kể có bao nhiêu nhân viên.

Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng và Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật

Hầu như tất cả các chính quyền tiểu bang và địa phương đều phải chịu sự điều chỉnh của Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng (Equal Pay Act, EPA), trong đó quy định rằng việc trả mức lương cho nam khác với mức lương cho nữ là bất hợp pháp nếu họ làm việc gần như tương đương nhau tại cùng nơi làm việc.

Quyết Định Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật cho Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương

Biết được chính quyền tiểu bang hoặc địa phương có chịu sự điều chỉnh của luật hay không có thể khá phức tạp. Nếu không chắc liệu phạm vi điều chỉnh của luật có được áp dụng hay không, quý vị nên liên hệ với một trong số các văn phòng khu vực của chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể quyết định giúp quý vị. Một điều cũng quan trọng cần ghi nhớ là nếu một chủ lao động không phải chịu sự điều chỉnh của luật mà chúng tôi thực thi, chủ lao động đó vẫn có thể phải chịu sự điều chỉnh của luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang hoặc của địa phương. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến cơ quan thực thi luật đó của tiểu bang hoặc của địa phương.