Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog
  3. Mga Background Check

Mga Background Check

Kapag gumagawa ng mga desisyon tungkol sa mga tauhan -- kasama ang tungkol sa pagha-hire, retention, pag-promote, at pag-reassign -- minsan ay gusto ng mga employer na isaalang-alang ang mga background ng mga aplikante at empleyado.  Maliban sa ilang partikular na paghihigpit na nauugnay sa medikal at genetic na impormasyon, hindi ilegal para sa isang employer na magtanong tungkol sa background ng mga aplikante o empleyado, o mangailangan ng background check.  Gayunpaman, hindi makakapagsagawa ang mga employer ng mga background check at hindi nila magagamit ang impormasyong nakuha sa paraang nagkakait ng pantay-pantay na oportunidad sa trabaho sa kahit sinong protektado, sinasadya man ito o kung mayroon itong epektong hindi pantay-pantay na hindi naaayon sa batas.