Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Kiểm Tra Lý Lịch

Kiểm Tra Lý Lịch

Khi ra quyết định về nhân sự -- bao gồm tuyển dụng, giữ lại, thăng chức và bổ nhiệm lại -- chủ lao động đôi khi muốn xem xét lý lịch của người xin việc và của nhân viên. Ngoại trừ một số hạn chế liên quan đến thông tin y tế và di truyền, sẽ là không trái luật nếu chủ lao động đưa ra các câu hỏi về lý lịch của người xin việc hoặc của nhân viên, hoặc yêu cầu kiểm tra lý lịch. Nhưng chủ lao động không thể thực hiện kiểm tra lý lịch hoặc sử dụng thông tin thu thập được theo cách từ chối cơ hội việc làm bằng đẳng cho ai đó trên cơ sở bảo hộ, có chủ đích hoặc tác động phân biệt trái phép.