Breadcrumb

  1. Home
  2. Enfòmasyon an kreyòl ayisyen
  3. Verifikasyon Antesedan

Verifikasyon Antesedan

Lè anplwayè yo ap pran desizyon pèsonèl -- ki genyen ladan bay travay, pwomosyon, ak reyafektasyon -- kèk fwa yo vle konsidere antesedan moun ki aplike ak anplwaye yo.  Eksepte pou kèk restriksyon ki genyen rapò ak enfòmasyon medikal ak jenetik, li legal pou yon anplwayè poze kesyon konsènan moun ki aplike oswa anplwaye yo, oswa pou mande yon verifikasyon antesedan.  Men anplwayè a pa kapab fè verifikasyon antesedan oswa itilize enfòmasyon li jwenn yo nan yon fason ki nye opòtinite anplwa egal pou tout moun sou yon baz pwoteje, ak entansyonèlman oswa sou lòt enpak diferan ki ilegal.