Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog
  3. Mga Tanong sa Pre-Employment at Kasarian

Mga Tanong sa Pre-Employment at Kasarian

Ang mga tanong tungkol sa kasarian, (maliban kung ito ay isang bona fide occupational qualification (BFOQ) at mahalaga ito sa isang partikular na posisyon o trabaho), katayuan sa pag-aasawa, pagbubuntis, medikal na kasaysayan ng pagbubuntis, mga plano ng panganganak sa hinaharap, bilang at/o mga edad ng mga anak o nakadepende, mga probisyon para sa pangangalaga ng bata, mga pagpapalaglag, birth control, abilidad na mag-anak, at pangalan o address ng asawa o mga anak ng aplikante ay itinuturing sa karamihan ng pagkakataon bilang hindi nauugnay sa trabaho at kaduda-duda sa ilalim ng Title VII.

Ang anumang tanong sa pre-employment na nauugnay sa posibleng employment na nagpapahayag o nagpapahiwatig ng mga limitasyon o espesyal na pagtrato dahil sa kasarian (maliban kung batay sa BFOQ) o anumang tanong sa mga miyembro ng isang kasarian at hindi sa iba ay kaduda-duda rin.