Breadcrumb

  1. Home
  2. Enfòmasyon an kreyòl ayisyen
  3. Demann Enfòmasyon Anvan Travay la ak Sèks

Demann Enfòmasyon Anvan Travay la ak Sèks

Kesyon konsènan sèks yon moun ki aplike (sof si se pou kalifikasyon pwofesyonèl bòn fwa (BFOQ) epi li esansyèl nan yon pozisyon patikilye oswa nan yon okipasyon), eta sivil, gwosès, istwa medikal yon gwosès, plan pou fè lòt timoun, kantite ak/oswa laj timoun oswa depandan, dispozisyon pou gadri, avòtman, kontwòl nesans, kapasite pou repwodwi, ak non oswa adrès konjwen oswa timoun yo jeneralman konsidere kòm kesyon ki pa genyen rapò ak travay la epi ki kreye pwoblèm selon Lwa VII la.

Tout demann enfòmasyon anvan travay la ki lye ak anplwa, ki eksprime oswa ki enplike limitasyon oswa tretman espesyal akoz sèks (sof si li baze sou BFOQ) oswa tout lòt demann enfòmasyon bò kote yon manm ki genyen yon sèks olye de lòt la, parèt jenan tou.