Please be advised that the EEOC’s 1-800-669-4000 information number is currently undergoing maintenance.  As a result, some callers may be experiencing difficulties connecting to the EEOC when using this toll free number.  We are working to resolve the issues.  In the event any member of the public is experiencing difficulties reaching the EEOC through the 1-800-669-4000 number during this maintenance period, you may contact the EEOC at info@eeoc.gov for assistance.  We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.

Breadcrumb

  1. Home
  2. Enfòmasyon an kreyòl ayisyen
  3. Demann Enfòmasyon Anvan Travay la ak Sèks

Demann Enfòmasyon Anvan Travay la ak Sèks

Kesyon konsènan sèks yon moun ki aplike (sof si se pou kalifikasyon pwofesyonèl bòn fwa (BFOQ) epi li esansyèl nan yon pozisyon patikilye oswa nan yon okipasyon), eta sivil, gwosès, istwa medikal yon gwosès, plan pou fè lòt timoun, kantite ak/oswa laj timoun oswa depandan, dispozisyon pou gadri, avòtman, kontwòl nesans, kapasite pou repwodwi, ak non oswa adrès konjwen oswa timoun yo jeneralman konsidere kòm kesyon ki pa genyen rapò ak travay la epi ki kreye pwoblèm selon Lwa VII la.

Tout demann enfòmasyon anvan travay la ki lye ak anplwa, ki eksprime oswa ki enplike limitasyon oswa tretman espesyal akoz sèks (sof si li baze sou BFOQ) oswa tout lòt demann enfòmasyon bò kote yon manm ki genyen yon sèks olye de lòt la, parèt jenan tou.