Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Cách Nộp Cáo Buộc Phân Biệt Đối Xử Về Việc Làm

Cách Nộp Cáo Buộc Phân Biệt Đối Xử Về Việc Làm

Lưu ý: Nhân viên của liên bang và người xin làm việc cho liên bang có quy trình khiếu nại khác.

Cáo buộc về phân biệt đối xử là một bản tuyên bố có chữ ký khẳng định rằng tổ chức lao động nào đó đã có hành vi phân biệt đối xử về việc làm. Cáo buộc này yêu cầu EEOC thực hiện hành động khắc phục. Các luật EEOC thực thi, ngoại trừ Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng (Equal Pay Act), đều yêu cầu quý vị phải gửi cáo buộc trước khi quý vị có thể nộp đơn kiện cho hành vi phân biệt đối xử trái pháp luật. Quý vị phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn thời gian nộp cáo buộc.

Giới Hạn Thời Gian Nộp Cáo Buộc

Nơi xảy ra phân biệt đối xử có thể quyết định quý vị phải nộp cáo buộc trong thời gian bao lâu. Thời hạn nộp trong vòng 180 ngày theo lịch được gia hạn thành 300 ngày theo lịch nếu cơ quan tiểu bang hoặc địa phương thực thi luật tiểu bang hoặc địa phương, trong đó cấm phân biệt đối xử về việc làm với cùng căn cứ. Các quy định đối với cáo buộc phân biệt đối xử về tuổi tác có sự khác nhau đôi chút. Đối với phân biệt đối xử về tuổi tác, thời hạn nộp chỉ được gia hạn thành 300 ngày nếu có luật tiểu bang cấm phân biệt đối xử về tuổi tác trong việc làm cơ quan hoặc chính quyền tiểu bang thực thi luật đó. Thời hạn này không được gia hạn nếu chỉ có luật địa phương cấm phân biệt đối xử về tuổi tác.

Trực tuyến - Sử dụng Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC để gửi Thắc Mắc, Xếp Lịch Cuộc Hẹn, và Nộp Cáo Buộc

Quý vị có thể hoàn thành Cáo Buộc về Phân Biệt Đối Xử thông qua hệ thống trực tuyến của chúng tôi sau khi quý vị gửi thắc mắc trực tuyến và chúng tôi phỏng vấn quý vị. Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC hỏi quý vị một vài câu hỏi để giúp xác định EEOC có phải là cơ quan liên bang phù hợp để xử lý khiếu nại của quý vị liên quan đến phân biệt đối xử về việc làm không.

Trực Tiếp tại Văn Phòng của EEOC

Mỗi văn phòng của EEOC đều tổ chức các buổi hẹn mà quý vị có thể sắp lịch trực tuyến thông qua Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOCCác văn phòng cũng tổ chức buổi hẹn không cần đặt trước. Truy cập https://www.eeoc.gov/field-office để biết thông tin về văn phòng gần quý vị nhất.

Theo kinh nghiệm của EEOC, sử dụng cơ hội trao đổi những lo lắng của quý vị với nhân viên EEOC trong một buổi phỏng vấn là cách tốt nhất để đánh giá cách xử lý những lo lắng của quý vị về phân biệt đối xử trong việc làm và xác định nộp cáo buộc về phân biệt đối xử có phải là con đường phù hợp dành cho quý vị hay không. Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng có nộp cáo buộc hay không thuộc về quý vị. Nhân viên của EEOC sẽ chuẩn bị một cáo buộc dựa trên thông tin quý vị cung cấp mà quý vị có thể xem lại và ký trực tuyến sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình.

Quý vị có thể nộp cáo buộc về phân biệt đối xử về việc làm tại văn phòng EEOC gần nơi quý vị sinh sống nhất, hoặc tại bất kỳ văn phòng nào trong số 53 văn phòng khu vực của EEOC. Tuy nhiên, cáo buộc của quý vị có thể được điều tra tại văn phòng EEOC gần nơi xảy ra hành vi phân biệt đối xử nhất. Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ đang làm việc cho một công ty Hoa Kỳ ở nước ngoài, quý vị nên nộp cáo buộc tới văn phòng khu vực của EEOC gần trụ sở công ty của chủ lao động của quý vị nhất.

Sẽ luôn hữu ích nếu quý vị mang theo đến buổi họp bất kỳ thông tin hoặc giấy tờ nào mà sẽ giúp chúng tôi hiểu về trường hợp của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị bị sa thải vì hiệu quả làm việc của quý vị, quý vị có thể mang theo thư hoặc thông báo cho quý vị biết rằng quý vị đã bị sa thải và đánh giá hiệu quả làm việc của quý vị. Quý vị cũng có thể cho chúng tôi biết tên của những người biết về những gì đã xảy ra và thông tin về cách liên hệ với họ.

Quý vị có thể đưa bất kỳ ai quý vị muốn tới buổi họp, đặc biệt là nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ và biết ai đó có thể giúp quý vị. Quý vị cũng có thể đưa theo luật sư, mặc dù quý vị không phải thuê luật sư để nộp cáo buộc. Nếu quý vị cần trợ giúp đặc biệt trong buổi họp, ví dụ thông dịch ngôn ngữ ký hiệu hoặc ngoại ngữ, hãy cho chúng tôi biết trước để chúng tôi có thể thu xếp ai đó cho quý vị.

Qua Điện Thoại

Mặc dù chúng tôi không nhận cáo buộc qua điện thoại, nhưng quý vị có thể khởi động quá trình này qua điện thoại. Quý vị có thể gọi số 1-800-669-4000 để thảo luận về tình huống. Một người đại diện sẽ hỏi quý vị một số thông tin cơ bản để xác định xem tình huống của quý vị có thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật mà chúng tôi thực thi không và giải thích cho quý vị cách nộp cáo buộc. 

Tại Cơ Quan Thực Hành Việc Làm Công Bằng của Tiểu Bang hoặc Địa Phương

Rất nhiều tiểu bang và địa phương có cơ quan thực thi luật chống phân biệt đối xử về việc làm. EEOC gọi những cơ quan này là Cơ Quan Thực Hành Việc Làm Công Bằng (Fair Employment Practices Agencies, FEPA). EEOC và một số FEPA có thỏa thuận chia sẻ công việc để tránh những chồng chéo khi xử lý cáo buộc. Theo các thỏa thuận này, nếu quý vị nộp cáo buộc lên EEOC hoặc FEPA, khiếu nại đó cũng sẽ được tự động chuyển đến cơ quan kia. Quá trình này, được định nghĩa là nộp khiếu nại kép, giúp bảo vệ quyền lợi của bên nộp khiếu nại theo cả luật liên bang và tiểu bang hoặc địa phương. Nếu quý vị nộp cáo buộc tại một cơ quan tiểu bang hoặc địa phương, quý vị có thể cho họ biết quý vị có muốn cáo buộc của mình cũng được chuyển đến EEOC hay không.

Qua Bưu Điện

Nếu quý vị có không quá 60 ngày để nộp cáo buộc kịp thời, Cổng Thông Tin Công Cộng của EEOC sẽ cung cấp chỉ dẫn đặc biệt để quý vị cung cấp thông tin cần thiết cho EEOC và cách nộp cáo buộc một cách nhanh chóng.

Quý vị cũng có thể nộp cáo buộc bằng cách gửi thư cho chúng tôi với những nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ, email và số điện thoại của quý vị
  • Tên, địa chỉ, email và số điện thoại của chủ lao động (hoặc nghiệp đoàn lao động hoặc cơ quan giới thiệu việc làm) mà quý vị muốn nộp cáo buộc
  • Số nhân viên được thuê làm việc tại đó (nếu biết)
  • Một mô tả ngắn về những hành động quý vị tin là mang tính phân biệt đối xử (ví dụ, quý vị bị sa thải, giáng chức, quấy rối)
  • Thời gian xảy ra những hành động mang tính phân biệt đối xử đó
  • Nếu quý vị tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử (ví dụ, vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả việc đang mang thai, bản dạng giới tính và xu hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền của quý vị, hoặc trả thù
  • Chữ ký của quý vị

Đừng quên ký tên vào thư của quý vị. Nếu quý vị không ký, chúng tôi không thể điều tra.

Chúng tôi sẽ rà soát thư của quý vị và nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để thu thập thông tin đó.