Breadcrumb

 1. Home
 2. Enfòmasyon an kreyòl ayisyen
 3. Feyè Enfòmasyon: Diskriminasyon ki baze sou Andikap

Feyè Enfòmasyon: Diskriminasyon ki baze sou Andikap

Tit 1 nan Lwa 1990 pou Ameriken ki gen Andikap entèdi konpayi prive yo, gouvènman Eta ak gouvènman lokal yo, ajans travay ak sendika yo fè diskriminasyon kont moun ki kalifye ki gen andikap nan pwosedi aplikasyon pou travay yo, anbochay, revokasyon, pwomosyon, konpansasyon, fòmasyon pwofesyonèl, ak lòt tèm, kondisyon, ak privilèj travay la. ADEA a pwoteje konpayi ki gen 15 anplwaye oswa plis, ki gen ladan gouvènman Eta ak gouvènman lokal yo. Li aplikab tou pou ajans travay yo ak òganizasyon sendikal yo. Nòm ADA pou pa fè diskriminasyon aplikab tou pou anplwaye sektè federal yo selon seksyon 501 nan Lwa sou Reyadaptasyon an, jan yo amande li, ak règ aplikasyon li yo.

Yon moun ki gen yon andikap se yon moun:

 • Ki gen yon pwobèm fizik oswa mantal ki limite’l anpil nan yon gwo aktivite nan lavi a oswa plizyè gwo aktivite nan lavi a;
 • Ki gen yon antesedan twoub sa a; oswa
 • Yo konsidere ki genyen yon twoub konsa.

Yon anplwaye oswa aplikan kalifye ki gen yon andikap se yon moun ki, avèk oswa san akomodasyon rezonab, kapab ranpli fonksyon esansyèl travay n’ap pale a. Akomodasyon rezonab la ka gen ladan, men gen toujou:

 • Rann etablisman ki la deja yo anplwaye yo itilize aksesib pou moun ki gen andikap yo epi moun ki gen andikap yo kapab itilize yo.
 • Restriktire travay, chanje orè travay, re-afekte nan yon pòs ki vid;
 • Achte oswa chanje ekipman oswa aparèy, adapte oswa chanje egzamen yo, dokiman fòmasyon yo, oswa politik yo, epi bay lektè oswa entèprèt ki kalifye.

Yon konpayi oblije fè yon akomodasyon ki rezonab pou andikap li konnen yon aplikan oswa yon anplwaye ki kalifye genyen si li pa’p enpoze yon "difikilte ki twòp" pou fonksyònman biznis konpayi a. Akomodasyon rezonab yo se ajisteman oswa chanjman yon konpayi fè pou pèmèt moun ki gen andikap yo genyen menm chans nan zafè travay. Akomodasyon yo varye selon bezwen aplikan an oswa anplwaye a genyen. Se pa tout moun ki gen andikap (oswa menm tout moun ki gen menm andikap la) ki ap egzije menm akomodasyon an. Pa egzanp:

 • Yon aplikan ki soud ka bezwen yon entèprèt lang siy pandan entèvyou pou travay la.
 • Yon anplwaye ki soufri dyabèt ka bezwen poz ki pwograme regilyèman pandan jounen travay la pou li manje kòmsadwa epi kontwole nivo sik nan san li ak niwo ensilin li.
 • Yon anplwaye ki avèg ka bezwen yon moun ki pou li enfòmasyon ki afiche sou yon pano afichaj.
 • Yon anplwaye ki gen kansè ka kite travay la pou li ale fè radioterapi oswa kimoterapi

Yon konpayi pa oblije bay yon akomodasyon ki rezonab si li enpoze yon "difikilte ki twòp". Nou defini difikilte ki twòp la kòm yon aksyon ki mande gwo difikilte oswa depans lè yo konsidere li pa rapò ak faktè, tankou gwosè, resous finansyè yon konpayi, epi nati ak estrikti fonksyònman li.

Yon konpayi pa oblije bese nòm kalite oswa nòm pwodiksyon yo pou li fè yon akomodasyon; ni li pa oblije bay bagay pou itilizasyon pèsonèl tankou linèt oswa aparèy pou tande.

Yon konpayi jeneralman pa oblije bay yon akomodasyon rezonab sof si yon moun ki gen andikap te mande youn. Si yon konpayi kwè yon pwoblèm sante ap bay yon pwoblèm pèfòmans oswa konpòtman, li ka mande anplwaye a fason pou li rezoud pwoblèm lan epi si anplwaye a bezwen yon akomodasyon ki rezonab. Depi yo mande yon akomodasyon ki rezonab, konpayi a ak moun lan ta dwe pale sou bezwen moun lan epi idantifye akomodasyon rezonab ki apwopriye a. Lè plis pase yon akomodasyon ap bon, konpayi a gendwa chwazi sa ki mwen chè a oswa ki pi fasil pou fè a.

Tit 1 nan ADA a garanti tou:

 • Egzamen Medikal ak Demand Enfòmasyon yo
  Konpayi yo ka pa poze aplikan yo kesyon sou egzistans, nati, oswa gravite yon andikap. Yo ka mande aplikan yo si yo kapab ranpli fonksyon espesifik travay la. Rezilta yon egzamen medikal gendwa se kondisyon pou yo fè yon òf travay, men se sèlman si egzamen an nesesè pou tout anplwaye k’ap antre nan menm pòs yo. Egzamen medikal anplwaye yo dwe gen pou wè ak travay epi yo dwe kadre avèk bezwen komèsyal konpayi a.

  Dosye medikal yo sekrè. Règ debaz la di avèk eksepsyon ki limite, konpayi yo dwe kenbe nenpòt enfòmasyon medikal yo jwenn sou yon aplikan oswa yon anplwaye sekrè. Enfòmasyon yo kapab sekrè menm si yo pa genyen okenn diagnostik oswa tretman medikal epi menm si se pa yon pwofesyonèl swen sante ki kreye yo. Pa egzanp, yo ap konsidere demand yon anplwaye fè pou yon akomodasyon rezonab kòm enfòmasyon medikal anba egzijans konfidansyalite ADA yo.
 • Abi Dwòg ak Alkòl
  ADA pa pwoteje anplwaye ak aplikan ki lage nan konsomasyon dwòg ilegal kounye a lè yon konpayi aji sou baz konsomasyon sa a. Tès depistaj pou dwòg ilegal yo pa tonbe anba restriksyon ADA mete sou egzamen medikal yo. Konpayi yo gendwa kenbe konsomatè dwòg ilegal ak tafyatè yo nan menm nòm pèfòmans ak lòt anplwaye yo.

Li ilegal tou pou vanje kont yon moun poutèt li pa aksepte pratik travay ki fè diskriminasyon ki baze sou andikap oswa poutèt li depoze yon akizasyon pou diskriminasyon, temwaye, oswa patisipe nan nenpòt mannyè nan yon ankèt, pwosè, oswa litij selon ADA.

Ankourajman Fiskal Federal pou Ankouraje Anplwa Moun ki gen Andikap yo epi pou Fè Pwomosyon pou Aksesibilite Akomodasyon nan Espas Piblik yo

Kòd Revni Entèn lan gen ladan plizyè dispozisyon ki vize fè biznis yo pi aksesib pou moun ki gen andikap yo. Sa ki vini annapre a bay enfòmasyon jeneral ki pa enfòmasyon jiridik sou twa (3) nan pi gwo ankourajman fiskal yo. (Konpayi yo ta dwe pale avèk kontab yo oswa konseye fiskal yo genyen yo pou yo detèmine si yo elijib pou jwenn ankourajman fiskal yo oswa ale sou sitwèb Sèvis Revni Entèn lan ki se, www.irs.gov, pou yo jwenn plis enfòmasyon. Ankourajman fiskal Eta ak lokal ki menm jan an ka disponib).

 • Kredi Taks pou Ti Biznis (Seksyon 44 nan Kòd Revni Entèn: Kredi Aksè Dezaktive)
  Ti biznis ki genyen swa $1,000,000 dola oswa mwens nan revni swa 30 oswa mwens anplwaye a tan plen gendwa pran yon kredi taks rive jiska $5,000 dola chak ane pou peye frè pou bay akomodasyon rezonab tankou entèprèt lang siy, moun ki pou li, dokiman nan lòt fòma (tankou Bray oswa gwo lèt), achte ekipman adaptasyon, chanje ekipman ki la deja yo, oswa elimine obstak achitekti yo.
 • Kredi Taks pou Opòtinite Travay (Seksyon 51 nan Kòd Revni Entèn)
  Konpayi ki rekrite kèk gwoup moun yo sible ki gen ti revni, tankou moun ajans reyadaptasyon pwofesyonèl yo refere ak moun k ap benefisye Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI) yo gendwa elijib pou yo jwenn yon kredi taks anyèl ki rive jiska $2,400 dola pou chak anplwaye ki kalifye ki travay omwen 400 èdtan pandan ane fiskal la. Anplis, yon kredi maksimòm ki se $1,200 dola ka disponib pou chak jèn anplwaye kalifye ki travay pandan ete.
 • Dediksyon Taks pou Achitekti/Transpò (Retire Obstak Seksyon 190 nan Kòd Revni Entèn lan):
  Dediksyon anyèl sa a ki rive jiska $15,000 dola disponib pou biznis nenpòt gwosè pou yo peye frè pou retire obstak pou moun ki gen andikap yo, tankou sa ki vini annapre yo: bay espas pakin ki aksesib, ranp, ak rebò twotwa ki bese; bay telefòn ki aksesib pou chèz woulant, fontèn dlo, ak twalèt; fè pasaj ki omwen gen lajè 48 pous; epi fè antre yo aksesib.