Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Chủng Tộc

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Chủng Tộc

Nhìn chung, giả định rằng các yêu cầu thông tin trước tuyển dụng sẽ tạo cơ sở đưa ra quyết định tuyển dụng. Do đó, chủ lao động không được yêu cầu thông tin làm tiết lộ hoặc nhằm tiết lộ chủng tộc của người xin việc trừ khi thông tin như vậy là cần thiết cho việc kinh doanh chính đáng. Nếu chủ lao động cần thông tin một cách chính đáng về chủng tộc của nhân viên hoặc người xin việc cho mục đích hành động khẳng định và/hoặc theo dõi luồng người xin việc, chủ lao động có thể thu thập thông tin cần thiết và đồng thời bảo vệ khỏi sự chọn lọc mang tính phân biệt đối xử thông qua một cơ chế, chẳng hạn như tờ phách “xé đứt”. Cơ chế này cho phép chủ lao động tách thông tin liên quan đến chủng tộc ra khỏi thông tin dùng để xác định xem một người có đủ trình độ cho công việc hay không. Tuyệt đối không có lý do gì để hỏi thông tin liên quan đến chủng tộc qua điện thoại.