Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tình Trạng Khuyết Tật

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tình Trạng Khuyết Tật

Theo luật, chủ lao động nhìn chung không thể đưa ra các câu hỏi liên quan đến tình trạng khuyết tật hoặc yêu cầu khám sức khỏe cho đến khi đã đưa ra lời mời làm việc có điều kiện. Lý do là, trong quá khứ, thông tin này đã thường xuyên được dùng để loại những người xin việc bị khuyết tật trước khi khả năng làm việc của họ được đánh giá.

Chủ lao động được phép hỏi một số câu hỏi giới hạn trước khi gửi lời mời làm việc về điều kiện hợp lý nếu họ có lý do để tin rằng người xin việc có thể cần tiện nghi bởi tình trạng khuyết tật rõ ràng hoặc được tiết lộ một cách tự nguyện, hoặc khi người xin việc tiết lộ nhu cầu về một tiện nghi.

Đồng thời trước khi gửi lời mời làm việc, chủ lao động có thể hỏi người xin việc xem có cần tiện nghi gì để thực hiện trách nhiệm đối với một công việc cụ thể hay không, và nếu người xin việc trả lời có, chủ lao động khi đó sẽ hỏi tiện nghi đó là gì.

Chủ lao động không được đưa ra bất kỳ câu hỏi nào về tính chất hoặc tính nghiêm trọng của khuyết tật trước khi gửi lời mời nhận việc. Tuy nhiên, sau khi gửi lời mời nhận việc có điều kiện, chủ lao động có thể hỏi bất kỳ câu hỏi liên quan đến tình trạng khuyết tật nào hoặc yêu cầu khám sức khỏe với điều kiện tất cả các cá nhân được chọn cho cùng một công việc đều phải được hỏi cùng câu hỏi hoặc được yêu cầu khám sức khỏe cùng nội dung.