Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tình Trạng Thất Nghiệp

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tình Trạng Thất Nghiệp

“Tình trạng thất nghiệp” bao gồm các giai đoạn thất nghiệp hiện tại hoặc trong quá khứ. Luật liên bang không ngăn cản chủ lao động hỏi về tình trạng thất nghiệp, nhưng luật Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (EEO) của liên bang lại cấm sử dụng thông tin này để phân biệt đối xử. Nếu chủ lao động từ chối người xin việc dựa trên tình trạng thất nghiệp của họ thì phải thực hiện điều này một cách nhất quán, bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật, tuổi tác và thông tin di truyền.

Chủ lao động cũng không được sàng lọc người xin việc dựa trên tình trạng thất nghiệp nếu việc này không giúp chủ lao động nhận diện chính xác những nhân viên có trách nhiệm và đáng tin cậy, và nếu cùng thời điểm, việc này làm mất lợi thế đáng kể của những người có chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo và giới tính đặc biệt. 

Ngoài ra, chủ lao động có thể phải áp dụng các ngoại lệ đối với chính sách từ chối người xin việc dựa trên tình trạng thất nghiệp cho những người xin việc có tình trạng thất nghiệp do khuyết tật gây ra.

Tùy thuộc vào tiểu bang quý vị sinh sống, cũng có thể có các luật của tiểu bang điều chỉnh việc xem xét của chủ lao động về tình trạng thất nghiệp.