Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Quý Vị Tính Số Nhân Viên của Chủ Lao Động Như Thế Nào?

Quý Vị Tính Số Nhân Viên của Chủ Lao Động Như Thế Nào?

Phạm Vi Điều Chỉnh

Thông thường, một người lao động có thể được tính là “nhân viên” nếu người này đã làm cho chủ lao động được tối thiểu hai mươi tuần theo lịch (vào năm nay hoặc năm ngoái). Điều này có nghĩa là một số người lao động bán thời gian có thể được tính là nhân viên để cho thấy chủ lao động chịu sự điều chỉnh của luật mà chúng tôi thực thi. Những người không được chủ lao động thuê làm việc, chẳng hạn các nhà thầu độc lập, sẽ không được tính.

Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật Đối Với Chủ Lao Động Có Một Vài Chỗ Làm Việc

Trong một số trường hợp, nếu chủ lao động có nhiều hơn một chỗ làm việc, nhân viên tại mỗi chỗ làm việc này có thể được tính gộp. Ví dụ: Nếu một chủ lao động vận hành bốn nhà hàng khác nhau, có thể tính gộp số nhân viên tại tất cả các nhà hàng này.

Xác Định Ai Chịu Sự Điều Chỉnh Của Luật

Biết được liệu chủ lao động có đủ số nhân viên để phải chịu sự điều chỉnh của luật chúng tôi thực thi hay không có thể khá phức tạp. Nếu không chắc có bao nhiêu nhân viên, quý vị nên liên hệ với một trong số các văn phòng khu vực của chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể xác định giúp quý vị. Cũng xin lưu ý rằng ngay cả chủ lao động không có đủ số nhân viên để phải chịu sự điều chỉnh của luật chúng tôi thực thi, thì chủ lao động đó vẫn có thể phải chịu sự điều chỉnh của luật tiểu bang hoặc luật địa phương. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến cơ quan của tiểu bang hoặc của địa phương chịu trách nhiệm thực thi luật đó.