Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Thông Tin Tài Chính

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Thông Tin Tài Chính

“Thông Tin Tài Chính” bao gồm tài sản, nợ, hoặc xếp hạng tín dụng, phá sản hoặc thu hồi nợ, từ chối hoặc hủy bỏ mua trái phiếu, sở hữu ô tô, thuê hoặc sở hữu nhà, thời gian cư trú tại một địa chỉ, tài khoản bán chịu, sở hữu đồ đạc, hoặc tài khoản ngân hàng hiện tại hoặc trong quá khứ.

Luật liên bang không ngăn cản chủ lao động hỏi về thông tin tài chính của quý vị. Tuy nhiên, các luật EEO của liên bang cấm chủ lao động phân biệt đối xử bất hợp pháp khi sử dụng thông tin tài chính để đưa ra quyết định tuyển dụng.

Trước hết, chủ lao động không được áp dụng yêu cầu tài chính cho người này khác với người kia dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, hoặc thông tin di truyền của người đó.

Thứ hai, chủ lao động cũng không được đưa ra yêu cầu tài chính nếu việc này không giúp chủ lao động nhận diện chính xác những nhân viên có trách nhiệm và đáng tin cậy, và nếu cùng thời điểm, yêu cầu này làm mất lợi thế đáng kể của những người có chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo và giới tính đặc biệt.

Thứ ba, chủ lao động có thể phải áp dụng một ngoại lệ đối với yêu cầu tài chính cho người không thể đáp ứng yêu cầu này vì lý do khuyết tật.

Chủ lao động cũng phải tuân thủ Đạo Luật Báo Cáo Tín Dụng Công Bằng (Fair Credit Reporting Act, FCRA), đây không phải đạo luật EEOC được thi hành. Mà do Ủy Ban Thương Mại Liên Bang Hoa Kỳ thực thi. Luật này yêu cầu chủ lao động phải thông báo cho quý vị bằng văn bản nếu họ sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch. Luật cũng yêu cầu chủ lao động phải xin phép quý vị bằng văn bản để tiến hành kiểm tra lý lịch, và để gửi cho quý vị một số thông báo khi họ sử dụng thông tin này. Nếu quý vị muốn biết thêm về FCRA, vui lòng truy cập http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/credit/cre36.shtm, hoặc liên hệ với Ủy Ban Thương Mại Liên Bang Hoa Kỳ theo số 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTY: 1-866-653-4261.

Tùy thuộc vào tiểu bang quý vị sinh sống, cũng có thể có các luật của tiểu bang điều chỉnh việc chủ lao động sử dụng thông tin tài chính.