Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Câu Hỏi về Y Tế & Khám Sức Khỏe

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Câu Hỏi về Y Tế & Khám Sức Khỏe

ADA đặt ra các giới hạn cho chủ lao động khi yêu cầu người xin việc trả lời các câu hỏi về y tế, khám sức khỏe, hoặc nhận diện tình trạng khuyết tật.

Chủ lao động không được hỏi người xin việc, ví dụ, anh/chị có bị khuyết tật (hoặc về bản chất của một tình trạng khuyết tật rõ ràng) hay không. Chủ lao động cũng không được yêu cầu người xin việc trả lời các câu hỏi về y tế hoặc khám sức khỏe trước khi đưa ra lời mời làm việc.

Chủ lao động có thể hỏi người xin việc liệu họ có thể thực hiện được công việc hay không và họ sẽ thực việc công việc đó như thế nào. Luật cho phép chủ lao động đưa ra điều kiện là người xin việc phải trả lời một số câu hỏi về y tế hoặc khám sức khỏe đạt mới nhận được lời mời làm việc, nhưng chỉ khi tất cả các nhân viên mới làm cùng công việc cũng phải trả lời những câu hỏi hoặc việc khám sức khỏe đó.

Khi một người được tuyển dụng và đã bắt đầu làm việc, thông thường chủ lao động chỉ có thể đưa ra các câu hỏi về y tế hoặc yêu cầu khám sức khỏe nếu chủ lao động cần tài liệu y tế để hỗ trợ cho yêu cầu xin một tiện nghi của nhân viên hoặc nếu chủ lao động có lý do để tin rằng nhân viên sẽ không thể thực hiện công việc một cách thành công hoặc an toàn do mắc một bệnh lý.

Luật cũng yêu cầu chủ lao động phải bảo mật tất cả các hồ sơ và thông tin y tế và lưu chúng trong các hồ sơ y tế riêng biệt.