Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Tài liệu Thông tin: Phân biệt đối xử về Quấy rối Tình dục

Tài liệu Thông tin: Phân biệt đối xử về Quấy rối Tình dục

Quấy rối tình dục là một hình thức phân biệt đối xử về giới tính mà vi phạm Đề mục VII của Đạo luật về Quyền Dân sự năm 1964 . Đề mục VII áp dụng cho các chủ thuê lao động có từ 15 nhân viên trở lên, bao gồm các chính quyền tiểu bang và địa phương. Đạo luật cũng áp dụng cho các cơ quan giới thiệu việc làm và các tổ chức lao động, cũng như chính quyền liên bang.

Cử chỉ gợi dục không được hoan nghênh, các thỉnh cầu được quan hệ tình dục, và hành vi khác bằng lời nói hoặc cơ thể mang bản chất tình dục sẽ cấu thành nên việc quấy rối tình dục khi hành vi này rõ ràng hoặc hoàn toàn ảnh hưởng đến công việc của một cá nhân, gây cản trở quá mức đến năng suất làm việc của một cá nhân, hoặc gây nên một môi trường làm việc đáng sợ, thù địch, hoặc mang tính xúc phạm.

Quấy rối tình dục có thể xảy ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn những hoàn cảnh sau:

  • Nạn nhân cũng như kẻ quấy rối có thể là một người phụ nữ hoặc một người đàn ông. Nạn nhân không nhất thiết phải là người khác giới.
  • Kẻ quấy rối có thể là người giám sát của nạn nhân, một đại diện của chủ thuê lao động, một người giám sát ở một khu vực khác, một đồng nghiệp, hoặc một người không phải là nhân viên.
  • Nạn nhân không nhất thiết phải là người bị quấy rối mà có thể là bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi hành vi mang tính xúc phạm.
  • Việc quấy rối tình dục trái pháp luật có thể xảy ra mà không gây ra thiệt hại về kinh tế cho nạn nhân hoặc không làm nạn nhân bị đuổi việc.
  • Hành vi của kẻ quấy rối phải không được hoan nghênh.

Sẽ hữu ích khi nạn nhân báo trực tiếp cho kẻ quấy rối biết là hành vi của kẻ quấy rối không được hoan nghênh và phải dừng lại. Nạn nhân nên sử dụng bất kỳ cơ chế than phiền hoặc hệ thống phàn nàn nào sẵn có của chủ thuê lao động.

Khi điều tra các lời buộc tội về quấy rối tình dục, EEOC sẽ tìm hiểu toàn bộ hồ sơ: các hoàn cảnh, như là bản chất của cử chỉ gợi dục, và bối cảnh mà trong đó các sự cố bị buộc tội đã xảy ra. Việc xác định về các lời buộc tội sẽ được thực hiện căn cứ vào những sự thật trên cơ sở tùy trường hợp.

Ngăn chặn là công cụ tốt nhất để loại bỏ việc quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Các chủ thuê lao động được khuyến khích thực hiện các bước cần thiết để ngăn không cho việc quấy rối tình dục xảy ra. Các chủ thuê lao động nên truyền đạt một cách rõ ràng đến các nhân viên là việc quấy rối tình dục sẽ không được dung thứ. Các chủ thuê lao động có thể làm điều này bằng cách cung cấp các buổi đào tạo về quấy rối tình dục cho nhân viên của họ, và bằng cách thiết lập một quy trình than phiền hoặc phàn nàn có hiệu quả và hành động ngay lập tức và thích hợp khi một nhân viên than phiền.

Việc trả thù một cá nhân vì phản đối lại các thông lệ lao động mà phân biệt đối xử dựa trên giới tính hoặc vì gửi một cáo buộc phân biệt đối xử, làm chứng, hoặc tham gia bằng bất kỳ cách nào vào một cuộc điều tra, vào thủ tục xúc tiến vụ kiện, hoặc vào việc tố tụng theo Đề mục VII, là cũng trái pháp luật.