Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật đối với Cơ Quan Giới Thiệu Việc Làm

Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật đối với Cơ Quan Giới Thiệu Việc Làm

Phạm Vi Điều Chỉnh Chung

Cơ quan giới thiệu việc làm, chẳng hạn cơ quan bố trí nhân viên tạm thời hoặc một công ty tuyển dụng, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật chúng tôi thực thi nếu cơ quan đó thường xuyên giới thiệu người lao động cho chủ lao động. Điều này đúng ngay cả khi cơ quan giới thiệu việc làm đó không nhận thù lao cho dịch vụ này, và cơ quan đó phải chịu sự điều chỉnh của luật bất kể là có bao nhiêu nhân viên.

Cơ Quan Giới Thiệu Việc Làm và Hoạt ĐộngGiới Thiệu Phi Pháp

Cơ quan giới thiệu việc làm bị cấm phân biệt đối xử với nhân viên của chính mình cũng như trong các hoạt động giới thiệu của mình. Cơ quan giới thiệu việc làm không được coi trọng những ưu tiên mang tính phân biệt đối xử của chủ lao động. Ví dụ: Sẽ là bất hợp pháp nếu chấp nhận yêu cầu công việc ghi rõ chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả xu hướng tính dục, nhân dạng phái tính hoặc việc mang thai), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác cao hơn (bắt đầu từ tuổi 40 ), khuyết tật hoặc thông tin di truyền của ứng viên (gồm cả bệnh sử của gia đình). Cơ quan giới thiệu việc làm không được phân hạng, xếp nhóm hoặc phân loại người xin việc, công việc hoặc chủ lao động dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả xu hướng tính dục, nhân dạng phái tính hoặc việc mang thai), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác cao hơn (bắt đầu từ tuổi 40), khuyết tật hoặc thông tin di truyền (gồm cả bệnh sử của gia đình) và thực hiện giới thiệu dựa trên những phân hạng đó. Ví dụ: Sẽ là bất hợp pháp nếu phân loại và chỉ giới thiệu nam giới cho các vị trí “công nghiệp nhẹ” hoặc chỉ giới thiệu nữ giới cho các vị trí “văn phòng”. Ngoài ra, cơ quan giới thiệu việc làm không được duy trì môi trường mang tính phân biệt đối xử, hoặc phân biệt đối xử với chính nhân viên của mình về mặt tiền lương, thăng chức v.v...

Quyết Định Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật đối với Cơ Quan Giới Thiệu Việc Làm

Nếu không chắc liệu phạm vi điều chỉnh của luật có được áp dụng hay không, quý vị nên liên hệ với một trong số các văn phòng khu vực của chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể quyết định giúp quý vị. Một điều cũng quan trọng cần ghi nhớ là nếu một cơ quan giới thiệu việc làm không chịu sự điều chỉnh của luật mà chúng tôi thực thi, cơ quan này vẫn có thể phải chịu sự điều chỉnh của luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang hoặc của địa phương. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến cơ quan thực thi luật đó của tiểu bang hoặc của địa phương.