Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Phạm Vi Điều Chỉnh đối với Doanh Nghiệp/Chủ Lao Động Tư Nhân

Phạm Vi Điều Chỉnh đối với Doanh Nghiệp/Chủ Lao Động Tư Nhân

Phạm Vi Điều Chỉnh Chung

Nếu quý vị khiếu nại doanh nghiệp (hoặc chủ lao động tư nhân khác nào đó) liên quan đến chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả khi mang thai), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (từ 40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền, doanh nghiệp này sẽ phải chịu sự điều chỉnh của luật chúng tôi thực thi nếu có từ 15 nhân viên trở lên đã làm việc cho chủ lao động này tối thiểu được hai mươi tuần theo lịch (vào năm nay hoặc năm ngoái).

Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác và Phạm Vi Điều Chỉnh của Luật

Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến phân biệt đối xử về tuổi tác, doanh nghiệp này sẽ phải chịu sự điều chỉnh của luật chúng tôi thực thi nếu có từ 20 nhân viên trở lên đã làm việc cho công ty này tối thiểu được hai mươi tuần theo lịch (vào năm nay hoặc năm ngoái).

Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng và Phạm Vi Điều Chỉnh

Hầu như tất cả các chủ lao động đều phải chịu sự điều chỉnh của Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng (Equal Pay Act, EPA), trong đó quy định rằng việc trả mức lương cho nam khác với mức lương cho nữ là bất hợp pháp nếu họ làm việc gần như tương đương nhau tại cùng nơi làm việc.

Quyết Định Phạm Vi Điều Chỉnh đối với Doanh Nghiệp/Chủ Lao Động Tư Nhân

Biết được chủ lao động có chịu sự điều chỉnh của luật hay không có thể khá phức tạp. Nếu không chắc liệu phạm vi điều chỉnh của luật có được áp dụng hay không, quý vị nên liên hệ với một trong số các văn phòng khu vực của chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể quyết định giúp quý vị. Một điều cũng quan trọng cần ghi nhớ là nếu một chủ lao động không phải chịu sự điều chỉnh của luật mà chúng tôi thực thi, chủ lao động đó vẫn có thể phải chịu sự điều chỉnh của luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang hoặc của địa phương. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến cơ quan thực thi luật đó của tiểu bang hoặc của địa phương.