Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tư Cách Công Dân

Câu Hỏi Trước Tuyển Dụng và Tư Cách Công Dân

Hầu hết chủ lao động không nên hỏi người xin việc rằng họ có phải là công dân Hoa Kỳ hay không trước khi gửi lời mời làm việc. INA yêu cầu chủ lao động xác thực danh tính và tình trạng hội đủ điều kiện tuyển dụng của tất cả nhân viên đã được tuyển dụng sau ngày 06 tháng Mười Một, 1986, bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Mẫu Xác Minh Tính Hội Đủ Điều Kiện Tuyển Dụng (I-9) (Employment Eligibility Verification Form), và rà soát các tài liệu chứng minh danh tính và giấy phép lao động của nhân viên. Các luật của liên bang và tiểu bang khác yêu cầu một số chủ lao động sử dụng Xác thực điện tử (E-Verify). Luật liên bang cấm chủ lao động không được bác bỏ các tài liệu hợp lệ hoặc đòi hỏi thêm tài liệu ngoài những thứ bắt buộc cho quy trình của Mẫu I-9 hoặc E-Verify, dựa trên tình trạng tư cách công dân hoặc nguồn gốc quốc gia của nhân viên. Ví dụ: Chủ lao động không thể chỉ yêu cầu những người mà chủ lao động coi là “nước ngoài” xuất trình những tài liệu cụ thể, chẳng hạn thẻ Thường Trú Nhân (Permanent Resident) ("Thẻ Xanh") hoặc Giấy Phép Làm Việc. Nhân viên được phép chọn loại giấy tờ nào phải xuất trình từ Danh Sách Tài Liệu được chấp nhận của Mẫu I-9 để xác thực tính hội đủ điều kiện tuyển dụng. Chủ lao động phải chấp nhận bất kỳ tài liệu chưa hết hạn nào từ Danh Sách Tài Liệu được Chấp Nhận chừng nào bề ngoài của tài liệu đó thật ở mức chấp nhận được và liên quan đến nhân viên.

Luật liên bang cũng cấm chủ lao động không được thực hiện các quy trình của Mẫu I-9 và E-Verify trước khi nhân viên này chấp nhận lời mời làm việc. Người xin việc có thể được thông báo về các yêu cầu này tại địa điểm trước tuyển dụng bằng cách bổ sung câu sau vào đơn xin việc:

“Theo luật liên bang, tất cả những người được tuyển dụng sẽ phải xác thực danh tính và tính hội đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ và phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu xác thực tính hội đủ điều kiện tuyển dụng bắt buộc sau khi được tuyển dụng.”

Chủ lao động E-Verify phải sử dụng hệ thống này một cách nhất quán và không cần biết tư cách công dân, tình trạng nhập cư hoặc nguồn gốc quốc gia của nhân viên. Họ cũng phải thông báo cho từng nhân viên nhận được thông báo Tạm Thời Không Xác Nhận (Tentative Nonconfirmation, TNC) và không được đặt ra giả định về giấy phép lao động dựa trên việc ban hành TNC. Nếu một nhân viên không đồng ý với TNC thì chủ lao động không thể sa thải, đình chỉ, điều chỉnh lịch làm việc, hoãn bố trí công việc hoặc thực hiện bất kỳ hành động bất lợi nào đối với nhân viên đó chỉ vì lý do nhân viên đó nhận được TNC.

Như đề cập ở trên, INA cấm các chủ lao động quy mô nhỏ hơn (có từ 4-14 nhân viên) phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên nguồn gốc quốc gia. INA cấm trả thù cá nhân vì đòi quyền lợi theo INA, hoặc vì buộc tội hoặc trợ giúp công việc điều tra hoặc kiện tụng theo INA. Các tội về phân biệt đối xử theo INA được Bộ Phận Quyền Lợi của Người nhập Cư và Người Làm Công (Immigrant and Employee Rights Section, IER) thuộc Phòng Dân Quyền của Bộ Tư Pháp xử lý. Để biết thêm thông tin, liên hệ IER theo số bên dưới (9:00 sáng - 5:00 chiều giờ ET, Thứ Hai - Thứ Sáu) hoặc truy cập trang web của IER. Cuộc gọi có thể ẩn danh và bằng bất kỳ ngôn ngữ nào:

1-800-255-7688 (nhân viên/người xin việc)
1-800-255-8155 (chủ lao động)
1-800-237-2515 và 202-616-5525 (TTY dành cho nhân viên/người xin việc và chủ lao động) www.justice.gov/ier